Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

2.4.4. Перелік використаних та рекомендованих джерел

Парнікоза І.Ю.

Алферова Г.В., Харламов В.А. Киев во второй половине XVII века. – К.: Наукова думка, 1982. – 159 с.

Андриевский А.А. Войтовство Ивана Сычевского в Киеве: 1754 – 1766 гг. – Киевская старина, 1891 г., № 4, с. 2 – 3.

Бєломєсяцев А.Б., Єрофалов Б.Л., Ієвлева В.П., Кальницький М.Б., Рондель-Пермінова Н.М., Сидорова О.І., Скібицька Т. В. Забудова Києва доби класичного капіталізму – 2012 р. – 560 с.

Берлинський М.Ф. Історія міста Києва. – К.: Наукова думка, 1991. – 320 с.

Білоус Н. Київ наприкінці XV-у першій половині XVІІ століття. Міська влада та самоврядування. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». – 2008. – 358 с.

Браславець О. Київ католицький. Київ православний. Путівник. К.: Кайрос -2001 -204 с.

Борейко В.Е. История охраны природы Украины. Х век-1980. Издание второе, доплненое. Серия: История охраны природы. Вып. 24, 2001. – 544 с.

Вакулишин С. Топонімія Києва ХХ ст.- Київ: Центр ДЗК, 2014. – 260 с.

Введенский А.А Труханів острів // Вечірній Київ. – 31 липня 1957. – № 179. (Архів В.І. Дзівалтовського).

Вечерський В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. — К.: НДІТІАМ – Головкиївархітектура, 2002. — 592 с.

Вортман Д. Я. Читаючи топонімічний довідник // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень.— Вип. 3.— К.: Фенікс, 2007.— С. 261—325.

Гваньїні О. «Хроніка європейської Сарматії». – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» -2009. – 1005 с.

Географічні описи Києва та Київського намісництва 1775 – 1786 рр. // Описи Київського намісництва 70-80-х рр. 18 ст. – К.: Наукова думка, 1989 р. –– с. 15 – 89.

Голованов О. Лисогірський форт – невивчена сторінка військового минулого Києва // Київська старовина. – 2002. – № 5 (347). – С. 21-27.

Грамота Сигизмунда I, восстанавливающая Межигорский монастырь. 1523, 12 марта // СМИТК.— Отд. III.— С. 20-22.

Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей, подтверждающая Киево-Братскому монастырю права на принадлежащие этому монастырю земли и угодья. 1694, 11 января // СМИТК.— Отд. III.— С. 104-116.

Гупало К.Н. Подол в Древнем Києве. — К., 1982.

Гупало К.М., Івакін Г.Ю., Сагайдак М.А. Дослідження Київського Подолу (1974—1975 рр.) // Археологія Києва. Дослідження і матеріали. — К., 1979. — С. 38—62.

Гупало К.М., Толочко П.П. Давньокиївський Поділ у світлі нових археологічних досліджень // Стародавній Київ. — Київ, 1975. — С. 40—79.

Дзівалтовський В.І. Дніпровська ділянка Поясу бойової слави: Жуків острів. – К.: Книга Пам’яті України, 2004. – 26 с.

Дніпровська ділянка Поясу бойової слави: Жуків острів. – К.: Книга пам’яті України, 2004. – 26 с.

Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІ–ХVІІІ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Зб. док. [Текст] / Автори-укладачі: Ю.А. Мицик, С.В. Сохань, Т.В. Міцан, І.Л. Синяк, Я.В. Затилюк; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К., 2011. – 559 с.: 31 іл.

Древнейший план города Киева 1638 г. Издание Б.И.Ханенко. — К.,1896. — 5 табл.

Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в 16 – 18 ст. – К. : 1983., с. 111.

Загороднюк І. Дика теріофауна Києва та його околиць і тенденції її урбанізації // Вестник зоологии. – 2003. – Т. 37, № 6. – с. 30–38. (353)

Зайцев П. І. Життя Тараса Шевченка. – К.: Мистецтво, 1994. – 352 с.

Закревский Н. Описание Киева.— М., 1868.— Т. 1.— 455 с.; Т. 2.— с. 456-950.

Збірник праць державного заповідника «Конча-Заспа» / Под ред. М. Максимовича – К., 1928.– с. 11.

Звід пам’яток історії та культури України. Під ред. В. Смолія. Київ. Кн. 1.Ч. 1.– К.: УЕ – 1999. – 581 с.

Івакін Г.Ю. До питання про кам'яну архітектуру пізньосередньовічного Києва // Археологія Києва: Дослідження і матеріали.— К., 1979.— С.115—119.

Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А. Дослідження південної частини Подолу в 1984—1985 рр. // Стародавній Київ: Археологічні дослідження 1984-1989.- К., 1993.- С.113-131.

Івакін В.Г. Християнські поховальні пам’ятки давньоруського Києва – К.: КИТ – 2008. – 272 с.

Из Истории отечественного судостроения СПБ. 1994 – Т.1.- с. 220.

Ілюстрована історія Києва. Під ред. Боряк Г.. Геєць В., Івакін Г. та ін.– К.: Фенікс, 2012.-424 с.

Кальницький М., Киркевич В., Грицик М. Київ: Туристичний путівник. – К.-Л.: Центр Європи, 2001. – 710 с.

Камінський Сулима А. Історія Речи Посполитої як історія багатьох народів, 1505-1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура. – К.: Наш час, 2011. -263 c.

Киев: Энциклопедический справочник. Изд. ІІІ, доп./Под ред. Кудрицького А.В. – К.: Укр. Сов. эницклопедия, 1986. – 701 с.

Київ: Історичний огляд (карти, ілюстрації, документи)/За ред. Кудрицького О.В. – К.: Головна редакція УРЕ, 1982. – 232 с.

Київські щоденники Патрика Гордона // Хроніка-2000.— 1997.— Вип. 17-18.— С. 70—90.

Кілессо С.К. Архітектурні скарби Богданового краю. – К.: Техніка, 2000 – 144 с.

Клімовський С. І. Соціальна топографія Києва ХVІ-середини ХVІІ ст. – К.: Стилос, 2002. – 230 с.

Ковалинський В.В. Київські мініатюри. Кн. VІІ. – К.: Купола, 2008. – 596 с.

Ковалинський В.В. Київські мініатюри. Кн. ІХ. Долі київських храмів частина перша – К.: Купола, 2011. – 608 с.

Контрактовий будинок // Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. в 4-х томах (за ред. Жарікова Н.Л.), К.: «Будивэльнык», 1983-1986

Крізь віки: Київ в образотворчому мистецтві 12 – 20 ст. – К.: Мистецтво, 1982 р., № 81.

Кузьмук О. "Поменник Межигірського монастиря; Публікація рукописної пам'ятки XVII ст. Болховітіновський щорічник 2011 р. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. С. 206 – 207.

Лысенко В. Днепровскими берегами. Коллекция фотографий. Киев. – 2010 – 102 с.

Лысенко В. Мости Києва. Перезентація. 2012 р.

Люта Т. Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII – XІX ст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ – 2003. – 15 с.

Мосияш С. Рыболовство в Древней Руси. Рыболов, №1. – С. 55-58.

Музей истории города Киева. Фотопутеводитель. – Киев: Мистецтво. – 1988. – 223 с.

Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. В 2-х томах.— М.: Картгеоцентр — Геодезиздат, 1999. Т. I.— С. 290-291.

.

Олийник Л.В. Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. // История УССР: Т. ІІІ. — К., 1983, – с. 48.

Олийник Л.В. Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. // История УССР: Т. ІІІ. — К., 1983, – с. 48.

Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. – К., 1897.

Петров С.И. Оборонні споруди Киева Х-ХІХ ст. у контексті історії міста і загального розвитку військово-фортифікаційної справи. – К.: ВПК "Експрес Поліграф", 2012. -448 с.

План Києва (І. Ушакова). 1693-1695. Туш, перо. Центральний державний історичний архів УРСР в м. Києві, ф. 58, on. 1, с. 13а.

Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання. — К.: Видавницво «Павлім», 2003. — 124 с.

Пономаренко Л. Рибальський півострів // Поділ. – № 7-8. –2000. – с. 9.

Пономаренко Л., Константинов В. Пішохідний міст на Труханів острів // Поділ – № 6. – 2001. – с. 9.

Пономарьов А., Артюр Л., Бетехтіна Т., та ін. Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. – К.: Либідь. -1993. – 255 с.

Попельницька О. Історична топографія київського Подолу XVII- поч. XIX ст. К.: Стилос. – 2003. – 304 с.

Приходько В., Степанец К., Насырова Е. Киевское левобережье: от Соцгорода до Березняков. Киевская мозаика. – К.: Варто – 2016 – 152 с.

Рибаков М.О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. – К.: Кий, 1997. – 371 с.

Русина О. В. Україна під татарами та Литвою. Серія Україна крізь віки. Т.6. К.: Альтернативи. – 1998. – 317 с.

Сагайдак М. Давньокиївський Поділ: Проблеми топографії, стратиграфії і хронології.— К.: Наукова думка, 1991.— 168 с.

Сагайдак М.А. Городець на Радосині // Історія Русі-України (Історико-археологічний збірник).— К., 1998.— с. 229-236.

Сагайдак М.А., Хамайко Н.В., Комар О.В., Вергун О.І. Дослідження давньоруських садиб на Спаській, 35 у м. Київ // АДУ 2011. – К.,2012. – С. 265–268.

Ситкарева О.В. Киевская крепость XVIII-XIX в.в. – К.: Печерский историко-культурный заповедник, 1997. – 196 с.

Смаль Е. Л. Семантико-словообразовательный анализ киевского микрогидронима Тельбин // Актуальные вопросы славянской ономастики: Материалы Междунар. научн. конф. (г. Гомель, 21-22 ноября 2002 г.). – Гомель: УО "ГГУ им. Скорины", 2002. – С. 213-216.

Степанец К. Малые реки Киева и их исследователи – К.: Сидоренко В.Б. – 2015. – 104 с.

Толочко Л.І., Дегтярьов М.Г. Подільскі храми Києва. – К.: Техніка. – 2003 – 176 с.

Фундуклей И. Обозрение Киева и Киевской губернии по отношению к древностям -К. 1847.

Хамайко Н.В., Чміль Л.В. Підвальний комплекс другої половини ХVIII – початку XIX ст. на Київському Подолі // Могилянські читання 2009 року. Мазепинська доба в культурі України: зб. наук. праць. – К., 2010. – 424 с. –С. 294–301.

Хижняк З.І., Маньківський В. К. Історія Києво-Могилянської академії. — К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. — 184 с.

Храми Києва. Енциклопедія. 2 видання (на компакт-диску). – 2001.

Чернецький Є. Білоцерківський замок: Фортифікація, система оборони та події до року 1648. – Біла Церква. Видавець Олександр Пшонківський. – 2003. –117 С.

Шарлемань Н. В. Речка Почайна прежде и теперь. 1967 р. Рукопис. — ЦНБ НАНУ, Ін-т рукопису; ф. 49, № 89-90, арк. 7.

Щероцкий К. В. Киев. Путеводитель. Киев, типография С. Кульженко,1917.

Шингарев Н. К вопросу о хищническом истреблении рыбы и законодательной охраны рыбных богатств наших рек, Бюллетени ХОЛП, № 5. 1913. – С. 11-20.

Юрченко П. Г. Дерев'яна архітектура України. — К.: 1970. — 65 — 66 с.

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків. У трьох томах. Т. 1. Київ: Наукова думка. – 1990. – 577 с.

Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна) — К.: Наукова думка, 1993.- 416 с.

Badura M., Latałowa M., Jarosińska J., Święta J. Rośliny uzytkowe w średniowiecznych i nowożytnych materiałach archeobotanicznych z miast pólnocnej Polski (Kołobrzeg, Gdańsk, Elbląg) // Archeologia et historia urbana. – Elbląg, 2004. – 277-286.

Kozłowska A. Rola roślin uprawnych w historycznym rozwoju kultury materialnej Polski // Szata roślinna Polski. T. I. Pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego. Rozdzial IX. Państowe wydawnictwo naukowe. – Warszawa. 1977. – S. 571-614.

Rulikowski E. Kijów // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1, Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914.

Satovska A. The Treasures of Trukhaniv. The colourful History of Kyiv`s Ancient Downtown Island. // Whats on. – 2003. – 41 (21-27 November). – P. 55.