Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Статті у наукових збірниках та виданнях

1. Актуальні проблеми розвитку міст і міського самоврядування (історія і сучасність): Тези міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 7-9 квітня 1993 р.). – Рівне, 1993. – 306 с.

2. Атаманенко В.Б. Острозька волость у кінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // "Осягнення історії". Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог-Нью-Йорк,1999. – С.137 – 144.

3. Баранович О.І. З історії заселення Південної Волині: Спостереження над колонізацією і економічним життям волинського пограниччя ХVІ – ХVІІ ст. // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – К.,1925. – Кн. VІ

4. Баранович О.І. Нариси магнатського господарства на півдні Волині // Студії з історії України. Науково-дослідча катедра історії України у Києві. – К.,1926. – Т.І.

5. Баранович О.І. Панське місто за часів польської держави (Старий Костянтинів) // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – К.,1928. – Кн.ХVІІ. – С.1-63

6. Барбот де Марни М.П. Отчёт о поездке в Галицию, Волынь и Подолью // Записки минералогического общества. – 1867. – С. 26 – 84

7. Бережанська С.С., Пясецький В.К. Зольники білогрудівського типу на р.Горинь під Славутою // Археологія. – 1978. – № 27 . – С.48 – 55

8. Боряк Г.В. Торговельні шляхи на Волині в першій половині ХVІ ст. // Велика Волинь: минуле й сучасне. – Луцьк, 1985. – С.168-172.

9. Вернандер Н.Б. Почвы речных долин Юго-Западной части Украины // Труды Украинского научно-исследовательского института соцземледелия. – К.,1951. – Т.6

10. Вихованець Т.Г. Костянтин та Януш Олександровичі Острозькі // Наукові записки Університету "Острозька Академія": історичні науки. – Острог, 2000. – Вип.І.—С.38-57.

11. Войтович Л.В. Волинська земля князівських часів (Х – ХІІІ ст.) // Проблеми історичної географії України. – К.,1991. – С.10 – 23.

12. Войтюк М.Д. Підземні скарби півночі Хмельниччини // Південно-Східна Волинь. Наука, освіта, культура. – Хмельницький-Шепетівка, 1995. – С.235-238.

13. Волынские Губернские Ведомости. – 1890-1905.

14. Волынские Епархиальные Ведомости. – 1892. – № 32; 1896. – №4.

15. Ворончук І.О. Демографічні наслідки татарського нападу 1617 року на Краснокорецьку волость Волині // "Осягнення історії". – Острог-Нью-Йорк, 1999. – С.229-239.

16. Ворончук І.О. Роль князів Острозьких в розбудові волинських міст ( на матеріалах інвентаря 1620 р.). // Старокостянтинів і край в просторі часу. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції "Велика Волинь", присвяченої 470-річчю від дня народження князя К.В.Острозького. (29-30 травня 1997). – Хмельницький-Старокостянтинів-Самчики,1997. – С.46 – 59.

17. Галант І. До історії боротьби з цадикізмом // Збірник праць єврейської історично-археографічної комісії.Т.2.( Під головуванням акад. А.Е.Кримського). – К.,1929. – №73,ІІ. Збірник історично-філологічного відділу ВУАН. – С.313-325.

18. Гамченко С.С. Досліди археологічні 1927 р. на Шепетівщині. // Записки Шепетівського наукового при УАН товариства. – Шепетівка, 1929. – С.3-7.

19. Заєць А.Е. Динаміка чисельності міських поселень Волинського воєводства ХVІ – першої половини ХVІІ ст.(1566 – 1648). // Історико-географічні дослідження на Україні. – К.,1992. – С.85 – 99.

20. Заєць А.Е. Поборовий реєстр 1579 р. як джерело до історії міст Волинського воєводства // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій "Остріг на порозі 900-річчя"(1990-1992 рр.).Ч.І. – (Сокаль),1992.-С.73 – 75.

21. Збірник праць жидівської історично-археографічної комісії. – К.,1926.

22. Збірник праць єврейської історично-археографічної комісії. – К.,1928-1929. – Т.1-2

23. Історико-географічні дослідження на Україні. Зб. статей. – К.,1992.

24. Исторический очерк Волыни Л.Крушинского // Труды Волынского губернского статистического комитета. – Житомир,1867. – Вып.I. Отдел исторический и геолого-геогностический.

25. Кіку І.О. Актові книги як джерело історико-географічних досліджень // Іст.-географ. дослідження на Україні. – К.,1992. – С. 25 – 35.

26. Китицын П. Острожское имение // Киевская старина. – К.,1888. – Т.ХХІІ. – С.22.

27. Китченко Ф. Иноверцы в Волынской губернии. // Вестник Юго-Западной и Западной России. Историко-литературный журнал, издаваемый К.Говорским. – К.,1863. – Т.2. – С.30-45.

28. Ковальський Н.П. Акт 1603 года раздела владений князей Острожских как исторический источник // Вопросы отечественной историографии и источниковедения. – Днепропетровск.,1975. – Вып.2. – С.113-137.

29. Ковальський М.П. Документальні джерела з історії м. Острога і Острож чини, виявлені в Головному архіві давніх актів (АГАД) у Варшаві // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції "Остріг на порозі 900-річчя". – Сокаль,1993. – С.65-74.

30. Корнаковский Х. Материалы для истории Волыни: города на Волыни // Волынские епархиальные ведомости. – Житомир, 1862-1864.

31. Котляр М.Ф. Волинська земля в історії складання державної території Київської Русі // Історія та історіографія України: Зб.наук.пр. – К.,1985.

32. Крикун М.Г. Чисельність населення Волинського воєводства у першій половині ХУІІ ст. // Вісник Львівського університету. – Львів, 1988. – Вип.24. З історії стародавності та середньовіччя.

33. Ласкарев В.Д. Два яруса леса в Подольской и Волынской губерниях // Записки общества Подольских естествоиспытателей и любителей природы. – Кам.-Под.,1913. – Т.2.

34. Ласкарев В.Д. Общая геологическая карта России. Лист 17 // Труды геологического комитета. – Спб., 1914. – Вып.77.

35. Левкович І. Нариси історії Волинської землі. До 1914 р. // Праці інституту дослідів Волині, за ред. д-ра Ю.Мулика-Луцика.Ч.2. – Вінніпег,1953. – 160 с.

36. Малаков Д. Парки Діонісія Міклера // Старожитності. – 1993. – №5-6.

37. Материалы о состоянии суконной промышленности России в 1845 г. Вводная статья В.К.Яцунского // Исторический архив. – М.,1956. – № 4.

38. Махно Е.В. Памятники черняховской культуры на территории УССР // Материалы по истории и археологи СССР. – 1960. – № 82. – С.9-83.

39. Мацкевий Л.Г. Мезоліт Хмельниччини // Південно-Східна Волинь: Наука, освіта, культура. – Хмельницький-Шепетівка,1995. – С.58-62.

40. Мироненко В.И. Физико-географическое районирование Хмельницкой области // Научный ежегодник Черновицкого университета. – Черновцы, 1957.

41. Михайлина П.В. Міста України – центри ремісничого виробництва (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). // Феодалізм : економіка, класова боротьба, культура. – К., 1986. – С.25 – 31.

42. Михайлинин О. Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї половини XVIII – XIX століть. – К.,2000. – 235 с.

43. Малеєв Ю.М. Поховання культури кульових амфор на Хмельниччині // Вісник Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченко. – К.,1986. – Вип.28. Історичні науки. – С.98 – 102.

44. Оссовский Г. Геологическо-геогностический очерк Волынской губернии, со взглядом на применение в практическом употреблении местных ископаемых продуктов, приложением двух литографических чертежей в тексте… // Труды Волынского Статистического Комитета на 1867 г. – Житомир, 1867. – 188 с.

45. Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог-Нью-Йорк, 1999. – 596 с.

46. Охріменко Г.В. Яніславецька та Волинська культури Полісся // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції "Остріг на порозі 900-річчя". – Сокаль, 1993. – С.120 – 122.

47. Павлюк В.В. Князі Сангушки – творці ринкової економіки на Хмельниччині // Підприємництво на Хмельниччині: історія і сучасність. – Хмельницький, 1998.

48. Павлюк В.В. Палацово-паркові ансамблі магнатерії – центри культури Волині // Осягнення історії. – Острог-Нью-Йорк, 1999. – С.402 – 418.

49. Павлюк В.В. Шляхетські родини Сангушків і Потоцьких в контексті економічного розвитку краю в другій половині ХІХ ст. // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. – Хмельницький, 1999.

50. Пастернак С.І. Біостратиграфія крейдових відкладів Волино-Подільської плити // Геологический журнал АН УССР. – К.,1956. – Т. 21, Вып. 4.

51. Пероговский В.И. Местечки Заславского уезда: Славута // Волынские епархиальные ведомости. – Житомир, 1868. – № 89.

52. Південно-Східна Волинь: наука, освіта, культура. Матеріали регіональної науково-краєзнавчої конференції. – Хмельницький-Шепетівка, 1995.

53. Поліщук Ю.М. До питання про утворення Волинської губернії // Південно-Східна Волинь: наука, освіта, культура. – Хмельницький-Шепетівка, 1995. – С.136 – 138.

54. Польовий І. Виробництво поташу у Волинській губернії // Болохівщина: земля і люди. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Велика Волинь". Т. 20. 23-24 червня. – Хмельницький-Стара Синява-Любар, 2000. – С.150 – 154.

55. Пясецький В.К. Верхньопалеолітична стоянка Славута // Археологія. – 1974. – № 14. – С.46-49.

56. Пясецький В.К. Нові пам’ятки тшцінецької культури в Хмельницькій та Житомирській областях // Археологія. – 1973. – №11. – С.69-72

57. Савчук А.П. Нетішинський міський музей – новий центр археологічного вивчення північної частини Хмельницької області // Культура Поділля: історія і сучасність. Матеріали другої науково-практичної конференції присвяченої 500-річчю м. Хмельницького.(27-29 серпня 1993 року). – Хмельницький, 1993. – С.210-212.

58. Сваричевський А.В. Болохівський край в творчості Олени Пілки і Лесі Українки // Болохівщина: земля і люди. – Хмельницький-Стара Синява-Любар, 2000. – С.300.

59. Сваричевський А.В. Буду жити. (Слідами Лесі Українки на Хмельниччині). – Хмельницький, 1991.

60. Слідзюк П.С. Про стан культури земель Хмельниччини, які входили в ХІХ –поч. ХХ століття до складу Волинської губернії // Культура Поділля: історія і сучасність. – Хмельницький, 1993. – С.85 – 86.

61. Спицын А. Расселение древнерусских племён по археологическим данным // ЖМНП. – 1899. – Кн.VII – VIII.

62. Спицын А. Сведения 1873 года о городищах и курганах Волынской губернии // Записки Русского археологического общества. – Спб., 1896. – Т.VIII. – Вып.1-2.

63. Татаркін В.Ю. Село Старий Кривин (в минулому Острозький повіт на Волині) в мемуарно-краєзнавчій літературі. Бібліографічний нарис // Матеріали Острозької конференції "Остріг на порозі 900-річчя" 1995 рік. – Остріг, 1995.

64. Тереножкин А.И. Лужицкая культура и культура Среднего Поднепровья // Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии наук УССР. – 1957. – Вып.67. – С.3-16.

65. Тутковский П.А. Зональность ландшафтов и почв в Волынской губернии // Труды общества исследователей Волыни. – Житомир, 1910. – Т.2.

66. Тхор В.І. Міське самоврядування на Волині у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. // Актуальні проблеми розвитку міст і міського самоврядування (історія і сучасність). – Рівне, 1993. – С.31 – 34.

67. Тхор В.І. Соціально-економічний розвиток міст Південно-Східної Волині у ХVІІІ ст. // Південно-Східна Волинь: наука, освіта, культура. – Хмельницький-Шепетівка,1995. – С.140-142.

68. Царик О.П. Волиняне в польському національно-визвольному повстанні 1863-1864 років // Південно-Східна Волинь. – Хмельницький-Шепетівка, 1995. – С.149 – 153.

69. Цись П.М. Схема геоморфологического районирования западных областей УССР // Географический сборник ЛГУ. – Львов, 1951. – Вып.1. – С.38.

70. Шульга П.Л. Схема стратиграфії палеозою південно-західної окраїни Руської платформи (Волино-Поділля) // Геологический журнал. – 1952. – Т. 12, Вып. 4.

71. Щур О.Т. Подорож Т.Г.Шевченка на Поділля і Волинь // Т.Г.Шевченко і Поділля. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Кам.-Под., 1989. – Ч.І. – С.28 – 30