Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Опубліковані джерела та література на іноземних мовах

1. Akta publiczne do interessu Ordynacyi Ostrogskiey nalezące. – 1757. – 246 s.

2. Antoni J. Dr.(Rolle). Wybór pism. – Kraków,1966. – T.I-II. Gawędy historyczne.; T.III. – Sylwetki literackie.

3. Archiwum książąt Lubartowiczów – Sanguszków w Sławucie. Wydane nakładem właściciela pod kierownictwem Z.Ł.Radzimińskiego przy współudziale P.Skobielskiego i B.Gorczaka. – Lwów, 1887. – N.1-7.

4. Artyści Warszawscy. – 1917. – № 4978

5. Atlas historyczny Polski. – Warszawa-Wrocław. – 1993. – S.22-25

6. Atlas nistoryczny Rzeczypospolitej polskiej wydany z polecenia Akademii Umiejętności. Epoka przelomu z wieku XVI na XVII. Dział II.: Ziemie ruskie./ Opracował Aleksander Jabłonowski. – Warszawa-Wiedeń,1889-1904

7. Bienkowski J. Skarb srebrny z Choniakowa na Wołyniu // Sprawozdania PAU. – 1917. – № 8-9.

8. Bobrowicz J.N. Herbarz Polski. – T.1-5. – S.1.

9. Bojanowski S. Sylwetki koni orientalnych i ich hodowców. – Kraków, 1906.

10. Bojanowski S. Za końmi na Wołyń i Ukrainę. – Kraków,1902

11. Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa,1900-1914.-T.1-4.

12. Boniecki A. Początek rodów litewskich. – 141 s.

13. Boguckij A.B. Stratygrafia lessów wyżyny Wołyńskiej // Przewodnik sympozjum krajowego litologia i stratygrafia lessów w Polsce. – Warszawa,1972. – S.58.

14. Chanecki Z. Nieznane kapele polskie z XVII i XVIII w.// Muzyka. – 1972. – № 4. – S.89.

15. Chrzanowska P. Sanguszkowie : wystawa portretow i pamiatek rodzinnych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. – Tarnów, 1989.

16. Chwalewik E. Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki i gabinety. – Warszawa,1916. – T.1.

17. Cynkałowski O. Mapa archeologiczna Wołynia i Polesia Wołyńskiego. – Kraków, 1958.

18. Cynkałowski O. Materiały do pradziejów Wołynia i Polesia Wołyńskiego./ Pod red. Józefa Kostrzewskiego. – Warszawa,1961

19. Czas. – 1917. – №554

20. Dębicki L. Pamiątka pogrzebu księcia Romana Sanguszki w Sławucie. Dnia 30 marca 1881 roku. – Kraków,1881. – 15 s.

21. Długosz J. Latyfundia Lubomirskich w XVII wieku: Powstanie-rozwyj-podziały. – Opole, 1997.

22. Dziennik Kijowski. – 1917. – 17 listopada.

23. Dunin-Karwicki J. Wędrówka od żródeł do ujscia Horynia. – Kraków,1891. – S.58, 67.

24. Dunin-Karwicki J. Wspomnienia o Sławucie // Kłosy. – 1881. – № 831.

25. Dunin-Karwicki J. Wspomnienia Wołyniaka. – Lwów,1897. – S.27, 31.

26. Elegia. Napisana z okoliczności sprowadzenia Zwłok s.p. Xiężnej Doroty Sanguszkowej do Sławuty przez Konstantego Piotrowskiego. – Warszawa,1822. – 8 s.

27. Encyclopaedia Judaica. Das Judentum in Geschichte und Gegenwart. – Berlin, 1929. – T.2,4

28. Encyclopaedia Judaica. – Jerusalem, 1972. – Vol.14. – S.1665.

29. Encyklopedyja Powszechna. – Warszawa, 1866. – T.22.

30. Friedberg H.D. Toledot ha-Defus ha-Ivri be-Polanyah. – Ierusalem, 1950. – 104-109.

31. Gawroński-Rawita Fr. Rok 1863 na Rusi. – Lwów,1903. – T.2.

32. Gazieta Wieczorna. – 1917. – № 3881

33. Goldberg J. Żydowski handel detaliczny w Polsce XVIII wieku/ W świetle polsko-hebrajskiego «Porządku kramarzów miasta Zasławia 1771 anno» // Przegląd Humanistyczny. – R.37,1993. – № 4. – S.45 – 56.

34. Gorczak B. Katalog pergaminów znajduacych się w archiwum XX. Sanguszków w Sławucie (1284-1898). Ułożył Bronisław Gorczak, konserwator tegoz archiwum. – Sławuta, 1912.

35. Gorczak B. Katalog rękopisow archiwum XX. Sangószków w Sławucie. Ułożył i historya tegoż archiwum skreslil Bronisław Gorczak, konserwator zbiorów slawuckich. – Sławuta, 1902. – 488 s.

36. Gorczak B. Początki rodu XX. Sanguszków. – Warszawa,… – 22 s.

37. Gorczak B. Recenzye na «Materyały archiwalne, wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 r. Wydał dr. Antoni Prochaska. – Lwów,1890. – 220 s.» // Kwartalnik historyczny. – Lwów,1891. – T.V. – S.160-164.

38. Gorczak B. Recenzye na «Radziwiłłowska Ołyka» p. T.J.Steckiego // Przegląd Powszechny. – Warszawa,1887. – № czerwiec. – S.458-476; № lipiec. – S.31-48.

39. Halecki O. Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do korony w roku 1569. – Kraków, 1915. – 112 s.

40. Hannower Natan. Jawein Mecula t.j. bagno głębokie. Kronika zdarzeń z lat 1648 – 1652. Przełożył z hebr. Dr. Majer Bałaban. – Lwów,1912

41. Herbarz królestwa Polskiego. – Warszawa,1853. – Cz.1-2.

42. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce. – Wilno, 1929.

43. Horn M. Chronologia i zasiegi najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600 – 1647 // Studia i materiały do historij wojskowości. – Warszawa,1962. – T.VIII, Cz.1.

44. Illustrowany kurjer Codzienny. – 1917. – № 346.

45. In Nuptias Leonis Sapiehae M.D.L. supreme Cancellarii et Elisabethae Radivilia. – Vilno,…

46. Jewen Mesula. – Venetiae,1653. – 12 s.

47. Kardaszewicz St. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materiały do historyi Wołynia. – Warszawa,1913. – 121 s.

48. Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogsky (1524/1525 – 1608), wojewoda kijowski i marszałek ziemi Wołyńskiej. – Toruń,1997. – 288 s.

49. Kłosy. – № 776, 827.

50. Kniazowie i szlachta między sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypetią, Dnieprem, Siniuchą, Dniestrem i północnemi stokami Karpat osiedleni./ Opowiadania historyczne, heraldyczno- genealogiczne i obyczajowe W.Rulikowskiego i Z.L.Radzymińskiego. – Kraków,1880. – T.1. – 384 s.

51. Komorowski J. Polskie życie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 roku. – Warszawa, 1985.

52. Konopacki Sz. Ordynacya ostrogska. – Warszawa,1873. – S.16 -22

53. Kraszewski J.I. Wspomnienia z Wołynia, Polesia i Litwy. – Wilno,1840. – T.1-2.

54. Księcia Eustachego Sanguszki Pamiętnik 1786 – 1815. Wyd. Józef Szujski. – Kraków,1876. – 176 s.

55. Kwartalnik historyczny. – Lwów,1888. – T.2.

56. Kurjer Lwowski. – 1917. – № 591.

57. Kurjer Poznański. – 1917. – № 268.

58. Leniek J., Herzig Fr., Leśniak Fr. Dzieje miasta Tarnowa. – Tarnów,1911. – 304 s.

59. Lukomski B. Das arabische Pferd in Slawuta und anderer Gestuten des Russlands. – Stuttgart, 1906.

60. Monczak F., Struminski. Mapa wojewódstwa Wołyńskiego. – Lwów, 1935.

61. Monografia XX. Sanguszków oraz innych potomków Lubarta Fedora Olgierdowicza X. Ratneńskiego. Opracował Bronisław Gorczak. – Lwów,1906. – T. 1-3.

62. Mowy xięcia Eustachiego Sanguszko / Pod red. J.Popiela. – Kraków, 1907. – 275 s.

63. Nowicki T. Wołyń i jego mieszkańca w r. 1863. – Drezno, 1870. – 138 s.

64. Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu z 101 illustracjami i mapką wojewódstwa . – Łuck,1929. – 380 s.

65. Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego i Seweryna Bukara, a także Żywot Tadeusza Kościuszka, przez L. Siemieńskiego. – Kraków,1866.

66. Pamiętniki kasztelana Narcyza Olizara. – Warszawa,1907. – Cz.I. – S.38.

67. Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego. – Lwów,1900. – T.I. – S.132.

68. Piotrowski M. Podowód książąt Sanguszków Olgierdowiczów. – Gumniska, 1931.

69. Pług A. Ś.p. Roman ks. Lubartowicz Sanguszko // Kłosy. – Warszawa,1881. – № 824. – S.231.

70. Polen zur Zeit der zwei letzten Theilungen dieses Reiches, historisch, statistisch und geographisch beschrieben. – 1807. – 304 s.

71. Polski Słownik biograficzny. – Wrocław-Kraków-Warszawa,1959-1960. – T.VIII.(Girdwoyń Michał – Gross Adam). – S.291; 1992. – T.34. – S.476

72. Potocka A. Voyage d’Italie (1826-1827). – Paris,1899. – S.50-51.

73. Pruski W. Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich (1778 – 1978) i jej sukcesy w świecie. – Warszawa, 1983.

74. Przezdiecki A. Podole, Wolyń, Ukraina. – Wilno,1841. – T.1-2.

75. Radzymiński Z.L. Marszałkowie wołyńskiej ziemi przed Unią Lubelską i miana ich spadkobiercy. Marszalkowie szlachty wołyńskiej w porozbiorowej dobie. – Lwów, 1916. – 568 s.

76. Radzimiński Z.L. Xiąże Roman Fedorowicz Sanguszko wobec Unii Lubelskiej 1569 r. – Lwów, 1911.

77. Rodowod Xiążąt Olgierdowiczów Sanguszków. Na podstawie materyałów archiwalnych z uwzględnieniem najnowszych opracowań ułożył Bronisław Gorczak, konserwator famil. XX. Sanguszków archiwum. – Sławuta, 1899.

78. Roman Sanguszko zesłaniec na Sybir z r. 1831 w świetle pamiętnika matki Ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej oraz Korespondencji współczesnej. – Warszawa, 1927. – 212 s.

79. Rzyszczewska E. Mord sławucki w oświetleniu naocznego świadka. – Lwów, 1919.

80. Sanguszko E. Mowy oraz Materyały biograficzne. – Kraków,1907. – 275 s.

81. Sanguszko Wł. O gminie zbiorowej. – Lwów, 1866. – 23 s.

82. Sanguszko Wł. Rachunek sumienia z roku 1848. – Krakow,1848. – 15 s.

83. Sejm Ustawodawczy rakuzki ze szczególniejszą uwagą na poselstwo polskie. – Poznań,1849. – 133 s.

84. Sławuta // Tygodnik Ilustrowany. – 1873. – T.11. – S.316.

85. Słownik Geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich. – Warszawa,1886. – T.VII.

86. Słownik Pracowników książki Polskiej. – Warszawa-Łódż,1972. – 1043 s.

87. Sokołowski A. Wyprawa Dwernickiego na Wołyń.//Rozprawy Akademji Umiejętności. – Kraków,1918. – T.XXXVI.

88. Sokołowski M. Miniatury włoskie Biblioteki Jagiellońskiej i Modlitwenik Francuski ks. Samuela Sanguszki w Bibliotece Dzikowskiej. – Kraków, 1892. – 44 s.

89. Starozytna Polska pod wzglądem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana przez M.Balinskiego i T. Lipinskiego. Wydanie drugie. – Warszawa,1886. – T.2. – 296 s.

90. Stecki T.J. Spis rękopisów biblioteki sławuckiej // Wolyń. – Lwów,1864. – T.1. – S.357 – 360.

91. Stecki T.J. Wolyń. – T.1. – 353 s.

92. Stecki T.J. Z boru i stepu. – Kraków, 1888.

93. Stobiński F. Wspomnienie osobiste o ks. Romanie Sanguszce w korpusie Chrzanowskiego // Czas. – Kraków, 1881. – № 82.

94. Tarnowski St. Książna Iza z Lubomirskich Sanguszkowa. Wspomnienie. – Krakow, 1890.

95. Testament Księcia Janusza Pawła Ostrogskiego z 6 sierpnia 1619 r.// Museum w Jarosławiu. Zeszyty musealne. – Jarosław,1998

96. Tygodnik Ilustrowany. – 1873. – T.XI. – S.316.

97. Wawryńczyk A. Studia z dziejów handlu Polski z Wielkim Księstwem Litewskim i Rosją w XVI wieku. – Warszawa,1956. – 128 s.

98. Wolff J. Kniazowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. – Warszawa, 1895.

99. Xięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830, zawierającą spis imienny dowódców i sztabs-oficerów, podoficerów i żołnierzy armji polskiej, w tymże roku krzyżem wojskowym «Virtuti Militari» ozdobionych. – Lwów,1881.

100. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII – XVIII wieku. Spisy./ Pod red. A. Gąsiorowskiego. – T.III. Ziemie ruskie. – Zesz.3. Urzędnicy Podolscy XIV – XVIII wieku. Spisy./ Oprac. E.Janas, W. Kłaczewski, J.Kurtyka, A.Sochacak. – Kórnik,1998. – 243 s.

101. Zawadzki W. Relacje cudzoziemców o polskim teatrze XVIII w.//Przegląd Humanitarny. – 1958. – Zesz.4. – S.101,121.

102. Zbiór mów i pism niektórych w czasie sejmu stanów skonfederowanych r.1788. – Warszawa,…. – T.III. – S.58.

103. Zbiór Pamiętników do dziejów polskich. Wyd. Wł.St. Hr. De Broel-Plater. – Warszawa,1859. – T.4. – 242 s. (Fundacya Familii Książąt sanguszków. – S.237-238)

104. Zbiór wiadomośći do antropologii krajowej/ Wyd. Komisyi antropologicznej PAU. – Kraków,1878. – T.1-6.

105. Ziganelli. – 1917. – № 519.

106. Żródła do dziejów polskich / Pod kier. M.Grabowskiego i A.Przezdieckiego. – Wilno,1843-1844. – T.1-2.

107. Żródła dziejowe. T.XIX. Polska XVI wieku pod wzglądem geograficzno- statystycznym. – Warszawa,1889. – T.VIII. Ziemie ruskie, Wolyń i Podole opisane przez A.Jablonowskiego. – 446 s.