Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Трактат про дві Сарматії

Меховський М.

Обкладинка книги

Опис книжкового видання: Матвей Меховский Трактат о двух Сарматиях. – Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1936 г. – 11, 288 с.

Вступ, переклад і коментарі С. А. Аннінського.

Надруковано за розпорядженням Академії наук СРСР. Неодмінний секретар акад. Н. Горбунов. Вересень 1936

Відповідальний редактор акад. Б. Д. Греков

Номери сторінок книги проставлено на початку кожної сторінкі у квадратних дужках.

Зміст (зі сторінками книги):

Передмова VII
Вступ 1

Трактат про дві Сарматії, азіатську і європейську, і про те, що знаходиться в них

41
Лист Матвія з Мехова Станіславу Турсону 45
Книга перша
Трактат перший. Про Сарматію Азіатську 47

Глави: Про те, що є дві Сарматії (47). Про появу і нашестя татар (47). Про жорстоке спустошення Польщі та Угорщини татарами (49). Про криваве спустошення Угорщини Батиєм, імператором татарським (53). Як папа Інокентій IV послав до хана татарського просити, щоб він не переслідував християн, і як хан прийняв віру Магомета (57). Про звичаї татар і про тих, що перебувють у їх землях (59). Про межі володінь заволзьких татар (61). Про генеалогію імператорів, що живуть за Волгою (63). Про те, що народи Скіфії неспокійні і завжди схильні до грабунку (56).

Трактат другий 68

Глави: Які племена і який народ живе в Скіфії, званою Татарією (68). Про готів (70). Про аланів, вандалів і свевів (72). Продовження про вандалів, аланів і свевів (75). Про югрів (79).

Трактат третій. Про послідовне поширення татар за родами 85

Глави: Про турків (85). Про рід татар уланів або перекопських (89). Про татар казанських і татар ногайських (92).

Книга друга
Трактат перший. Про опис верхньої Європейської Сарматії 94

Глави: Про Русію, її округи, достатки і про те, що знаходиться в ній (94). Про Литву та Самагітію (98). Про обширність великого князівства Литовського і про те, що знаходиться там (106).

Трактат другий 112

Глави: Про Московію (112). Про області Скіфії – Пермь, Югру і Корелу, підкорені князем Московії (117).

Лист Матвія з Мехова до Іоана Галлера 119
Примітки

Tractatus de duabus Sarmatiis, asiana et europiana, et de contentis in eis

Reverendissimo patri et domino Stanislao Tursoni… 127
Libri primi
Tractatus primus 129

Capitulus: Quod duae sunt Sarmatiae. De ortu et adventu Thartarorum. De crudeli vastatione Poloniae et Hungariae per Thartaros. De cruenta vastatione Hungariae per Bathy, imperatorem Thartarorum. Quomodo Innocentius papa quartus misit ad Cham Thartarorum, ne christianos persequeretur, et quomodo fidem Machometi susceperit. De moribus Thartarorum et de contentis in terra eorum. De finibus et metis Thartarorum Zauolhensium. De geneologia imperatorum trans Volham incolentium. Quod gentes Scithiae inquietae sunt et semper rapaces.

Tractatus secundus 149

Capitulus: Quae gentes quaeve natio habitat in Scythia, quae nunc Thartaria vocatur. De Gotthis. De Alanis, Vandalis et Sueuis. Continuatio de Vandalis, Alanis et Sueuis. De Iuhris.

Tractatus tertius. De successiva Thartarorum per familias propagatione 164

Capitulus: De Thurcis. De familia Thartarorum Vlanorum sive Przekopensium.De Thartaris Kosanensibus et Thartaris Nahaiensibus.

Liber secundus
Tractatus primus. De descriptione Sarmatiae Europianae superioris 172

Capitulus: De Russia, de districtibus eius, de abundantia et contentis in ea. De Lithuania et Samagitthia. De amplitudine et contentis Magni ducatus Lithuaniae.

Tractatus secundus libri secundi 188

Capitulus: De Moskouia. De regionibus Scythiae: Perm, Baskird, Iuhra et Corela per ducem Moskouiae subiugatis.

Spectabili ас famoso domino Ioanni Haller 195

Покажчик імен географічних

Покажчик особистих імен

267