Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Земельні банки Новоросійського краю

Пивовар А.В., Пєший О.І., Шляховий К.В.

Обкладинка книги

Бібліографічний опис паперової версії видання: Земельні банки Новоросійського краю (за описами фондів Одеського, Дніпропетровського та Кіровоградського архівів) / авт.-упор.: А.В.Пивовар, О.І.Пєший, К.В.Шляховий. – К.: Академперіодика, 2010. – 619 с.

Науковий консультант: к.і.н. Білоусова Л.Г.

Рекомендовано до друку кафедрою фінансів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Рецензент: д.е.н. Лютий І.О.

У виданні представлено цілісні описи фондів земельних банків Новоросійського краю другої половини ХІХ – початку ХХ ст., зосереджених в обласних архівах Одеси, Дніпропетровська та Кіровограда, що відбивають конкретний хід розвитку земельних відносин пореформеного періоду як у межах території сучасної Південної України, включаючи Крим, так і у суміжних регіонах Поділля та Молдови.

Видання розраховане на фахівців у галузі історії економіки та фінансів, джерелознавства, всіх, хто цікавиться історією відповідних регіонів.

Передмова

Фонди земельних банків Одеського архіву

Фонди земельних банків Дніпропетровського архіву

Відомості про справи Одеського відділення Селянського поземельного банку у фондах Кіровоградського архіву

Додатки