Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Земельні банки Новоросійського краю

Пивовар А.В., Пєший О.І., Шляховий К.В.

Обкладинка книги

Бібліографічний опис паперової версії видання: Земельні банки Новоросійського краю (за описами фондів Одеського, Дніпропетровського та Кіровоградського архівів) / авт.-упор.: А.В.Пивовар, О.І.Пєший, К.В.Шляховий. – К.: Академперіодика, 2010. – 619 с.

Науковий консультант: к.і.н. Білоусова Л.Г.

Рекомендовано до друку кафедрою фінансів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Рецензент: д.е.н. Лютий І.О.

У виданні представлено цілісні описи фондів земельних банків Новоросійського краю другої половини ХІХ – початку ХХ ст., зосереджених в обласних архівах Одеси, Дніпропетровська та Кіровограда, що відбивають конкретний хід розвитку земельних відносин пореформеного періоду як у межах території сучасної Південної України, включаючи Крим, так і у суміжних регіонах Поділля та Молдови.

Видання розраховане на фахівців у галузі історії економіки та фінансів, джерелознавства, всіх, хто цікавиться історією відповідних регіонів.