Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Кирил. А – Г

Луняк Євген

Ададуров В. Досвід історичного уявлення: уряд Наполеона І про українські землі Російської імперії // Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 405-428.

Ададуров В. Меморандуми польських авторів початку XIX століття як джерело уявлень уряду Наполеона I стосовно південно-західних окраїн Російської імперії // Український історичний журнал. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – № 2. – С. 154-171.

Ададуров В. Між політикою та наукою: наполеонівський публіцист Шарль-Луї Лезюр і його «Історія козаків» // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. 15. – С. 400-414.

Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття / В. Ададуров. – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2007. – 560 с.

Ададуров В. Народження одного історичного міту: Проблема «Наполеон і Україна» у висвітленні Ілька Борщака / В. Ададуров // Україна модерна. – К.-Львів: Інститут історичних досліджень ЛНУ – «Критика», 2005. – Ч. 9. – С. 212-236.

Ададуров В. Призначення Наполеоном I «імперського комісара-організатора у провінціях Поділля, Волинь й Україна» і діяльність на цій посаді графа Тадеуша Морського / В. Ададуров // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 12; Український археографічний збірник. – Вип. 15. – К.: Археографічна комісія, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2007. – С. 154-175.

Ададуров В. Українське козацтво в уяві французького уряду доби Наполеона І / В. Ададуров // Україна у Центрально-Східній Європі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. 6. – С. 391-419.

Акимова А. А. Вольтер / А. А. Акимова. – М.: Молодая гвардия, 1970. – 448 с.

Андреєва С. С. Матеріали з історії Південної України ХVIII cт. у фондах Архіву зовнішньої політики Російської імперії / С. С. Андреєва // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України. – Вип. 7. – Запоріжжя: РА Тандем-У, 2003. – С. 7-34.

Андрєєва С. С. Французькі дипломатичні представники в Криму та запорозько-татарські відносини часів Нової Січі / С. С. Андреєва // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. 18. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – С. 17-24.

Антонович В. Б., Драгоманов М. П. Исторические песни малорусского народа / В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов. – К.: Типография М. П. Фрица, 1874. – Т. 1. – ХХІV+336 с.

Антонович В. Б., Драгоманов М. П. Исторические песни малорусского народа / В. Б. Антонович, М. П. Драгоманов. – К.: Типография М. П. Фрица, 1875. – Т. 2. – 176 с.

Антонович В. Б. Четыре года войны поляков с русскими и татарами или преследование польских израильтян / В. Б. Антонович. – Оттиск из газеты «Киевские Губернские Ведомости» за 1868. – № 94-96, 98-101. – 47 с.

Антонюк-Кисіль П. В. Теорія східних «кресів» у висвітленні української історичної школи в польській романтичній історіографії другої половини ХІХ ст. / П. В. Антонюк-Кисіль // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. – Вип. 3.29. – Історичні науки (Збірник наукових праць). – До 90-річчя докторки історичних наук, професорки Г. Г. Черних. – Миколаїв: МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2010. – С. 281-289.

Артамонов В. А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709-1714 гг.) / В. А. Артамонов. – М.: Наука, 1990. – 208 с.

Бакунин М. А. Исповедь / М. А. Бакунин. – М.: Азбука, 2010. – 256 с.

Бальзак О. Шагреневая кожа // Бальзак О. Собрание сочинений в 24-х томах. – М.: Библиотека «Огонек», издательство «Правда», 1960. – Т. 18. – 606 с.

Бальзак О. Письмо о Киеве / Перевод с французького В. Мильчиной / О. Бальзак // : 08/05/2011.

Бантыш-Каменский Д. Н. Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование Государя Императора Петра Великого / Д. Н. Бантыш-Каменский. – М.: Типография Н. С. Всеволожского, 1812. – Ч. 1. – XV+290 с.

Бантыш-Каменский Д. Н. Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование Государя Императора Петра Великого / Д. Н. Бантыш-Каменский. – М.: Типография Н. С. Всеволожского, 1813. – Ч. 2. – 352 с.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Д. Н. Бантыш-Каменский. – К.: Час, 1993. – IX+604 с.

Баран О. Козаки під французьким прапором у куруцькім повстанні / О. Баран // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 88-91.

Безотосный В. М., Иткина Е. И. Казаки в Париже в 1814 году / В. М. Безотосный, Е. И. Иткина. – М.: Кучково поле, 2007. – 112 с.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні. 1863-1914: поляки в соціо-етнічних конфліктах / Переклад з французької Зої Борисюк / Д. Бовуа. – К.: Критика, 1998. – 334 с.

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні. 1793-1830 рр. / Переклад з французької Зої Борисюк / Д. Бовуа. – Львів: Кальварія, 2007. – 296 с.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор: польська шляхта між царизмом і українськими масами (1836-1863) / Переклад з французької Зої Борисюк / Д. Бовуа. – К.: ІНТЕЛ, 1996. – 415 с.

Бовуа Д. «Щоденник» Пилипа Орлика: від міражу вигнанця до українського міфу / Д. Бовуа // Український археографічний збірник. Нова серія. – К., 2004. – Вип. 8/9. – Т. 11-12. – С. 322-345.

Бовуа Д. Я йду своєю стежиною, далеко від торованих доріг / Д. Бовуа // : 28/04/2012.

Бойко А. В. Французька історіографія XVIII століття у дослідженнях з історії запорізького козацтва / А. В. Бойко // Проблемы историографии и источниковедения Запорожского казачества. – Запорожье, 1992. – С.19-23.

Болтин И. Н. Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным / И. Н. Болтин. – СПб.: Типография Горного училища, 1788. – Т. 1. – LХІІІ+615 с.

Болтин И. Н. Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным / И. Н. Болтин. – СПб.: Типография Горного училища, 1788. – Т. 2. – 558 с.

Болтин И. Н. Ответ генерал-майора Болтина на письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории. – Издание второе / И. Н. Болтин. – СПб.: Императорская типография, 1793. – 160 с.

Боплан Г. Левассер де. Описание Украины от пределов Московии до границ Трансильвании, составленное Гильомом Левассер-де Боплан / Г. Левассер де Боплан. – СПб.: Типография Карла Края, 1832. – 196 с.

Боплан Г. Левассер де. Описание Украины / РАН; Институт славяноведения; Федеральное архивное агентство; Российский гос. архив древних актов; НАН Украины; Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского / А. Л. Хорошкевич (отв.ред.), З. П. Борисюк (пер.с фр.), Я. Р. Дашкевич (вступ.ст.) / Г. Левассер де Боплан. – М.: Древлехранилище, 2004. – 575 с.

Боплан Г. Левассер де. Опис України / Г. Левассер де Боплан. Меріме Проспер. Українські козаки та їхні останні гетьмани; Богдан Хмельницький / Проспер Меріме / Пер. з фр., приміт. та передм. Я. І. Кравця. – Львів: Каменяр, 1990. – 301 с.

Боплан Г. Ле Вассер де. Опис України / Володимир Косик (пер. з фр.) / Г. Левассер де Боплан.– Львів: Мета, 1998. – 179 с.

Боплан Г. Левассер де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн: Пер. з фр. / АН УРСР; Археографічна комісія; Інститут історії; Інститут суспільних наук; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту / Г. Левассер де Боплан. – К.: Наукова думка, 1990. – 254 с.

Боплан і Україна. Збірник наукових праць. – Львів, 1998. – 318 с.

Боровой С. Я. Франция и внешнеторговые операции на Черном море в последней трети XVIII – начале XIX в. / С. Я. Боровой // Французский ежегодник за 1961 год. – М., 1962. – С. 496-506.

Борщак І. Борис Нольде (1876-1948) / І. Борщак // Україна. – 1949. – Ч. 2. – С. 128-130.

Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик // Різніченко В. Пилип Орлик – гетьман України. Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик: Історичні оповіді / Передмови та примітки В. О. Шевчука / І. Борщак. – К.: Український письменник, 1996. – 302 с. – С. 121-301.

Борщак І. Великий співець свободи (до 150-ліття народження Віктора Гюго) / І. Борщак // Україна. – 1952. – Ч. 8. – С.650-657.

Борщак І. Вольтер і Україна / І. Борщак // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 118-127.

Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція / І. Борщак // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 104-115.

Борщак І. Дені Роше / І. Борщак // Україна. – 1951. – Ч. 6. – С. 477-479.

Борщак І. До століття народження Поля Деруледа / І. Борщак // Соборна Україна. – 1947. – Січень. – С. 19.

Борщак І. Ідея Соборної України в Европі в минулому. По невиданих документах і стародавніх працях / І. Борщак. – Париж: Український друкар, 1923. – 26 р.

Борщак І. «Книги битія українського народу» в Сорбонні / І. Борщак // Україна. – 1949. – Ч. 2. – С. 131-132.

Борщак І. Козаки Хмельницького під Дюнкирхеном (1645). За невиданими документами архівів військового міністерства й міністерства закордонних справ у Парижі / І. Борщак // Українська трибуна. – 1922. – № 5. – 6 січня. – Р. 2-3.

Борщак І. Мазепа. Людина й історичний діяч / І. Борщак // Записки НТШ. – 1933. – Т. 152. – Вип. 1. – C. 1-33.

Борщак І. Маніфест гетьмана Пилипа Орлика від 4 квітня 1712 року / І. Борщак // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 116-117.

Борщак І. Марко Вовчок та її зв’язки в Парижі / І. Борщак // Україна. – 1949. – Ч. 1. – С. 1-11.

Борщак І. Марко Вовчок та її зв’язки в Парижі. Листування Ж. Гетзеля з Марком-Вовчком / І. Борщак // Україна. – 1953. – Ч. 10. – С. 849-857.

Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана: Пер. з франц. / Упоряд. Л. Ю. Копань / І. Борщак, Р. Мартель. – К.: Радянський письменник; Журнал «Київ», 1991. – 316 с.

Борщак І. Наполєон і Україна. З невідомих документів із тогочасними ілюстраціями / Передмова проф. Едварда Дріо / І. Борщак – Львів: Бібліотека «Діла», 1937. – 127 с.

Борщак І. Орликіяна / І. Борщак // Україна. – 1950. – Ч. 3. – С. 145-150.

Борщак І. Орликіяна / І. Борщак // Україна. – 1953. – Ч. 10. – С. 826-834.

Борщак І. Рауль Лябрі / І. Борщак // Україна. – 1951. – Ч. 5. – С. 378-385.

Борщак І. Слов’янські студії у Франції (1840-1950) / І. Борщак // Україна. – 1951. – Ч. 5. – С. 312-322.

Борщак І. Тарас Бульба у Франції / І. Борщак // Україна. – 1952. – Ч. 7. – С. 544-546.

Борщак І. Україна в літературі Західної Європи. Переклад з французької / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Вступна стаття П. Соханя; Упорядкування та загальна редакція З. Борисюк / І. Борщак. – К., 2000. – 366 с.

Борщак І. Україна в Парижі. Францішек Духінський / І. Борщак // Україна. – 1953. – Ч. 9. – С. 701-709.

Борщак І. Україна й українці в листуванні Бальзака / І. Борщак // Україна. – 1950. – Ч. 3. – С. 188-191.

Борщак І. Українець-європеєць Василь Горленко (1853-1907) / І. Борщак // Україна. – 1953. – Ч. 10. – С. 657-658.

Борщак І. Французький текст промови Мазепи / І. Борщак // Україна. – 1950. – Ч. 3. – С. 196.

Бочан П. О. Відображення історії України у творі Вольтера «Історія Карла XII» / П. О. Бочан // Буковинський журнал. – 2007. – № 4. – С. 139-145.

Бочан П. О. Історія України у працях французьких авторів XVII-XIX ст. / П. О. Бочан // Питання історії України: Зб. наук. статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – Т. 8. – С. 257-264.

Бочан П. О. Україна в поглядах німецьких і французьких вчених, послів і мандрівників XVII-XIX століть: Дис… канд. наук: 07.00.01 / П. О. Бочан; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – Чернівці, 2008. – 199 с.

Брехуненко В. Козаки на степовому кордоні Європи: типологія козацьких спільнот ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / В. Брехуненко. – К.: «ВІПОЛ», 2011. – 504 с.

Брицький П. П. Французи про Україну в минулому і теперішньому часі / П. П. Брицький // Історія України. – 2000. – № 5, лютий (165). – С. 6-8.

Брицький П. П. Французи про Україну в минулому і теперішньому часі / П. П. Брицький // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 1999. – Т. 4. – С. 229-235.

Вавричин М. Г., Дашкевич Я. Р., Кришталович У. Р. Україна на стародавніх картах: Кінець ХV- перша половина ХVІІ ст. / М. Г. Вавричин, Я. Р. Дашкевич, У. Р. Кришталович. – К.: ДНВП «Картографія», 2004. – 208 с.

Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая историография / О. Л. Вайнштейн. – М.-Ленинград: Издательство «Наука», 1964. – 484 с.

Валишевский К. Вокруг трона: Екатерина ІІ, императрица всероссийская / К. Валишевский. – М.: Терра-Книжный клуб, 2004. – 312 с.

Валишевский К. Дочь Петра Великого. Репринтное воспроизведение издания 1911 года / Вступительная статья Е. В. Анисимова / К. Валишевский. – М.: «Книга» – СП «Внешиберика», 1990. – ХХХ+562 с.

Валишевский К. Иван Грозный: Исторические сочинения: Перевод с французького / К. Валишевский. – М.: РИПОЛ класик, 2005. – 560 с.

Валишевский К. Марысенька королева Польши. Репринтное воспроизведение издания 1912 года / К. Валишевский. – М.: СП «ИКПА», 1989. – 367 с.

Валишевский К. Первые Романовы / Под общ. ред. Е. И. Мосиной; Перевод с французского / К. Валишевский. – Воронеж: «Факт-Федор Андреевич Киселев со Товарищи», 1993. – 432 с.

Валишевский К. Петр Великий / К. Валишевский. – М.: Московское книгоиздательское товарищество «Образование», 1909. – 154 с.

Валишевский К. Петр Великий. Книга первая. Воспитание; Книга вторая. Личность. Репринтное воспроизведение издания 1911 года / К. Валишевский. – М.: СП «ИКПА», 1990. – 424 с.

Валишевский К. Петр Великий. Книга третья. Дело. Репринтное воспроизведение издания 1911 года / К. Валишевский. – М.: СП «ИКПА», 1990. – 414 с.

Валишевский К. Петр Великий. Историческое исследование / К. Валишевский. – М.: АСТ-Астрель, 2002. – 480 с.

Валишевский К. Смутное время / К. Валишевский. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. – 335 с.

Васильчиков А. А. Сeмейство Разумовских / А. А. Васильчиков. – СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1880. – Т. 1. – 560 с.

«Велична і трагічна доля великого народу» // Свобода. – Джерзі Ситі і Ню Йорк, 1961. – № 62. – 7 квітня. – С. 2.

Венедикт Олександрович М’якотін. Біобібліографічний покажчик / Упорядник О. О. Новікова / О. О. Новікова. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, 2010. – 49 с.

Вервес Г. Д. Адам Міцкевич. Життя і творчість / Г. Д. Вервес. – К.: «Дніпро», 1979. – 140 с.

Вергун І. Переяславський договір (1654) та його наслідки для України / І. Вергун. – Дюнкерк, 2003. – 34 с.

Вергун І. Про деякі історичні неточності / І. Вергун // Українська бібліотека імені Симона Петлюри. Інформаційний бюлетень. – Париж, 2001. – Ч. 64. – С. 32.

Вергун І. Чи козаки Хмельницького брали участь в облозі Дюнкерку в 1646 році? / І. Вергун. – Дюнкерк, 1998. – 54 с.

Вінтоняк О. Україна в описах західноєвропейських подорожників другої половини ХVІІІ ст. / О. Вінтоняк – Львів-Мюнхен: «Дніпрова хвиля», 1995. – 141 с.

Вольтер. История Карла ХІІ, короля Швеции и Петра Великого, императора России / Вольтер. – СПб: Лимбус Пресс, 1999. – 304 с.

Воспоминания Константена де Турвиля о походе Карла XII в Россию / Публ., пер. с франц., вст. ст. и примеч. П. А. Кротова / П. А. Кротов // Вопросы истории. – 1989. – № 3. – С. 125-133.

Вощинская Н. Ю. «Воспитание львов»: Шарль Массон – гувернер / Н. Ю. Вощинская // Французский ежегодник 2011: Франкоязычные гувернеры в Европе XVII-XIX вв. / Под ред. А. В. Чудинова и В. С. Ржеуцкого. – М., 2011. – С. 294-314.

Гай-Нижник П. Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Французькою Республікою як віддзеркалення стосунків України та країн Антанти (1917–1918 рр.) / П. Гай-Нижник // Пам’ять століть. – 2007. – № 2. – С. 133–152.

Галенко О. Французи на кримських канікулах… чотириста років тому Україна / О. Галенко // Діалог. Історія, політика, економіка. – К., 2002. – № 2: Україна і Франція. – С. 134-137.

Гатненко А. Від Хортиці до Аполлінера / А. Гатненко // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 270-275.

Герберштейн С. Записки о Московии / С. Герберштейн. – СПб.: Типография В. Безобразова и Комп., 1866. – 240 с.

Гоголь Н. В. Избранные произведения / Н. В. Гоголь. – К.: Издательство художественной литературы «Дніпро», 1964. – 592 с.

Гончар Б., Захарчук О. Наполеон і Україна / Б. Гончар, О. Захарчук // Діалог. Історія, політика, економіка. – К., 2002. – № 2: Україна і Франція. – С. 73-78.

Горленко В. П. Украина в изображениях французов // Горленко В. П. Южнорусские очерки и портреты. – К., 1898. – 230 с. – С. 131-152.

Горобець В., Чухліб Т. Незнайома кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / Науковий редактор В. Смолій / В. Горобець, Т. Чухліб. – К.: Наукова думка, 2004. – 312 с.

Госейко Л. Український представник французького кіно авангарду / Л. Госейко // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 294-299.

Грев К. де. «Українські твори» Гоголя у Франції / К. де Грев // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 319-352.

Греческо-русский словарь изданный Киевским отделением классической филологии и педагогики. Издание третье, исправленное и дополненное. Обработал А. О. Поспишиль, преподаватель Киевской 1-й гимназии и приват-доцент университета Св. Владимира. – К.: Лито-типография Товарищества И. Н. Кушнерев и К., 1901. – 1102 с.

Грибовський В. В. До питання про походження і час зосередження ногайців у Північному Причорномор’ї / В. В. Грибовський // Матеріали перших Новицьких читань. – Запоріжжя, 2002. – С. 133-136.

Грибовський В. В. Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування / В. В. Грибовський // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України. – Вип. 6. – Запоріжжя: РА Тандем-У, 2001. – С. 151-171.

Гуржій О. І., Чухліб Т. В. 100 великих постатей і подій козацької України / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К.: Арій, 2008. – 464 с.

Гюго В. Мазепа / В. Гюго // Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана: Пер. з франц. / Упоряд. Л. Ю. Копань. – К.: Радянський письменник; Журнал «Київ», 1991. – С. 196-200.

«Gazette de France» про події в Україні / Упорядкування і передмова А. Івоніної / А. Івоніна // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 78-81.