Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Д – М

Луняк Євген

Далерак Ф.-П. Спогади про Україну (вибір, передмова і коментарі Ю. Мицика) / Ф.-П. Далерак // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 95-103.

Далин В. М. Историки Франции ХІХ-ХХ вв. / В. М. Далин. – М.: Наука, 1981. – 328 с.

Дацків І. Б. Дипломатичні відносини Української Центральної Ради з країнами Антанти / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2010. – № 4. – С. 21-26.

Дацків І. Б. Політика Антанти щодо Української Центральної Ради в 1917-1918 роках / І. Б. Дацків // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 29. – С. 88-93.

Дашкевич Я. Бібліографічна Бопланіана / Я. Дашкевич // Боплан і Україна. Збірник наукових праць. – Львів, 1998. – С. 294-318.

Дашкевич Я. Гійом Левассер де Боплан / Я. Дашкевич // Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / 2-е вид., виправл. й доповн. – Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ / Літературна агенція «Піраміда», 2007. – С. 139-179.

Дашкевич Я. Гійом Ле Вассер де Боплан. Перспективи досліджень / Я. Дашкевич // Боплан і Україна. Збірник наукових праць. – Львів, 1998. – С. 7-14.

Дашкевич Я. Даніель Бовуа та вивчення історії польсько-українських взаємин / Я. Дашкевич // Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / 2-е вид., виправл. й доповн. – Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ / Літературна агенція «Піраміда», 2007. – С. 684-705.

Дашкевич Я. Даніель Бовуа та історія польсько-українських відносин / Я. Дашкевич // Всесвіт. – 1997. – № 3/4. – С. 132-142.

Делямар К. П’ятнадцятимільйонний європейський народ, забутий в історії / К. Делямар // Історія України. – 2000. – № 7. – С. 1-4.

Де ла Мотрэ О. Из «Путешествия…» / О. Де ла Мотрэ // Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. – Л.: Наука, 1991. – 280 с. – С. 211-245.

Дильонгова Г. Історія Польщі 1795-1990 / Переклад з польської М. Кірсенка / Г. Дильонгова. – К.: Видавничій дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 239 с.

Дмитриев М. «Прояснение, касающееся восстания казаков и вторжения татар в Польшу в 1647 г.»: Источник книги Линажа де Восьенна о восстании под руководством Богдана Хмельницкого / М. Дмитриев // Історичний збірник: Історія, історіософія, джерелознавство. – К.: ІНТЕЛ, 1996. – С. 332-353.

Донченко Є. В. Українсько-французькі міждержавні відносини : основні етапи, напрями та проблеми (1991-2010 рр.). Автореферат дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / Є. В. Донченко; Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. – К., 2011. – 20 с.

Драгоманов М. Українська література, проскрибована російським урядом = Dragomanow M. La littérature oukraînienne proscrite par le gouvernement russe / Перекл. з фр., текстолог. опрацювання та прим. Ґ. Цвенґроша; Вступ. сл. М. Колесси; Ред. кол.: Б. Якимович (голова), Н. Бічуя, М. Гнатюк та ін. / М. Драгоманов. – Львів, 2001. – 94 [2] с.

Дюпон-Мельниченко Ж.-Б., Ададуров В. Французька історіографія ХХ ст. Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / Ж.-Б. Дюпон-Мельниченко, В. Ададуров. – Львів: Класика, 2001. – 170 с.

Екатерина ІІ. Записки касательно российской истории / Екатерина ІІ. – СПб.: Императорская типография, 1801. – Ч. 1. – 416 с.

Екатерина ІІ. Записки касательно российской истории / Екатерина ІІ. – СПб.: Императорская типография, 1801. – Ч. 2. – 375 с.

Елагин И. П. Опыт повествования о России / И. П. Елагин. – М.: Университетская типография, 1803. – 471 с.

Ельницкий А. Е. Рубан Василий Григорьевич / А. Е. Ельницкий // Русский библиографический словарь. Издаваемый Русским историческим обществом. – Том Романова-Рясовский. – Петроград: Типография АО «Кадима», 1918. – С. 368-383.

Єнсен А. Мазепа / Переклад зі шведської Н. Іваничук; наукова редакція, передмова та примітки Б. Якимовича / А. Єнсен. – К.: Український письменник, 1992. – 205 с.

Жуковський А. Михайло Грушевський і Франція / А. Жуковський // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 256-269.

Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі / А. Жуковський. – Львів-Париж: НТШ, 2000. – 138 с.

Замысловский Е. Описание Литвы, Самогитии, Руссии и Московии Себастиана Мюнстера / Е. Замысловский // Журнал министерства народного просвещенияю – СПб., 1880. – № 9 (сентябрь). – С. 66-123.

Записки бригадира Моро-де-Бразе (касающиеся до Турецкого похода 1711 года). [Пер., предисл. и примеч. А. С. Пушкина] / А. С. Пушкин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. – М.: Изд-во АН СССР, 1949. – Т. 8. – С. 396-470.

Зашкільняк Л. О. Сучасна світова історіографія: Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів / Л. О. Зашкільняк. – Львів: ПАІС, 2007. – 312 с.

Зленко А., Жуковський А., Коптілов В., Манжола В., Назарук Л., Федорук О. Україна і Франція: нариси багатовікової історії / А. Зленко, А. Жуковський, В. Коптілов, В. Манжола, Л. Назарук, О. Федорук. – Львів: Світло й тінь, 2001. – 224 с.

Зозуля С. Поховання представників родини Де ля Флізів в Україні: до проблеми локалізації / С. Зозуля // Ніжинська старовина. – Ніжин, 2007. – Вип. 5 (8). – С. 155-160.

Зоценко В. Україна-Русь – Франція: першоджерела зближення // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 42-57.

Ивонина Л. И. Французская историография конца ХІХ-ХХ в. о Мазепе / Л. И. Ивонина // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорізького козацтва. Матеріали наукових читань Д. І. Яворницького. Збірник статей. – Запоріжжя, 1993. – С. 27-33.

Ильченко Э. В. Общественно-политические взгляды П.-Ш. Левека / Э. В. Ильченко // Известия Саратовского университета. – 2010. – Т. 10. – Серия: История. Международные отношения. – Вып. 2. – С. 53-58.

Ильченко Э. В. Французский историк П.-Ш. Левек о Екатерине ІІ / Э. В. Ильченко // Новый век: история глазами молодых. – Саратов, 2008. – С. 111-119.

Искюль С. Н. Вольтер. История Российской империи при Петре Великом / С. Н. Искюль // Вопросы истории. – 2001. – № 8. – С. 164-166.

История исторического знания: Пособие для вузов / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. – М: Дрофа, 2004. – 288 с.

История СССР с древнейших времен до наших дней. Превращение России в великую европейскую державу. Народные движения ХVІІ-ХVІІІ вв.: в двух сериях, в 12 томах / пред. Б. Н. Пономарев. – М.: Наука, 1967. – Т. 3. – 748 с.

История Украинской ССР: В 10 т. Украина в период разложения и кризиса феодально-крепостнической системы. Отмена крепостного права и развитие капитализма (ХІХ в.) / Отв. ред. Н. Н. Лещенко. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 4. – 694 с.

История Франции: В 3 т. / Отв. ред. А. З. Манфред. – М.: Наука, 1972. – Т. 1. – 360 с.

Іваненко О. А. Культурні взаємини Франції та України наприкінці ХУІІІ – у першій половині ХІХ століття: Дис…. канд. іст. наук : 07.00.02 / О. А. Іваненко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.:, 2004. – 198 с.

Іваненко О. А. Українське козацтво в працях французьких авторів на межі ХVІІІ-ХІХ ст. / О. А. Іваненко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки та знахідки. – К., 2002. – Вип. 11. – С. 254-262.

Іваненко О. А. Українсько-французькі зв’язки: наука, освіта, мистецтво (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) / О. А. Іваненко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 320 с.

Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій / Я. Калакура. – К.: Генеза, 2004. – 496 с.

К[аченовский М. Т.]. История Российской империи в царствование Петра Великого, сочиненная Вольтером. Часть первая, книжка 1-я и 2-я в типографии y A. Решетникова / [М. Т.] К[аченовский] // Вестник Европы. – Ч. 48. – № 21. – 1809. – С. 61-68.

Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. Коротка історія Війська Запорозького з малюнками, картами й планами / А. Кащенко; передмова В. Шевчука. – К.: Національний книжковий проект, 2011. – 512 с.

Кеневич С. Иоахим Лелевель. / Перевод с польського И. Миллера / С. Кеневич. – М.: Молодая гвардия, 1970. – 192 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Выпуск 14 (490).

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археографічна комісія та ін.: упорядники М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; головний редактор П. С. Сохань. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – 544 с.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археографічна комісія та ін.: упорядники М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; головний редактор П. С. Сохань. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 2. – 696 с.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археографічна комісія та ін.: упорядники М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; головний редактор П. С. Сохань. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 3. – 440 с.

Ковальский Н. П. Сведения об Украине XVI века в «Космографии» Андре Теве / Н. П. Ковальский // Некоторые вопросы социально-экономической и политической истории УССР. — Днепропетровск, 1973. – С. 171-180.

Ковальський М. Французький подорожник і географ Андре Теве про Україну (з найдавніших часів до середини ХVІ ст.) / М. Ковальський // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 82-87.

Козицький М. Генерал двох королів / М. Козицький // Діалог. Історія, політика, економіка. – К., 2002. – № 2: Україна і Франція. – С. 70-72.

Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII-початок XX століття) / І. І. Колесник. – К.: Ґенеза, 2000.-256 с.

Косминский Е. А. Историография средних веков. V в. – середина ХІХ в. Лекции / Е. А. Косминский. – М.: Издательство Московского университета, 1963. – 430 с.

Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий / Н. И. Костомаров. – СПб.: Издание книгопродавца Д. Е. Кожанчикова, 1859. – Т. 1. – XVIII+459 c.

Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий / Н. И. Костомаров. – СПб.: Издание книгопродавца Д. Е. Кожанчикова, 1859. – Т. 2. – ІX+550 c.

Костомаров Н. И. Мазепа / Предисловие Б. Г. Литвака / Н. И. Костомаров. – М.: Республика, 1992. – 334 с.

Костышин Д. Н. Из истории издания книги Вольтера о Петре Великом. Письма графа А. Г. Головкина И. И. Шувалову и Вольтеру / Д. Н. Костышин // Исторический архив. – 1993. – № 4. – С. 187-191.

Коцур В. П., Коцур А. П. Історіографія історії України / В. П. Коцур, А. П. Коцур. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 520 с.

Кочергін І. О. Збирач старожитностей з Котівки Григорій Петрович Алексєєв / І. О. Кочергін // Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат області на 2009 рік: Бібліографічний покажчик / Упорядник І. С. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008. – С. 90-94.

Кочергін І. О. Земське самоврядування на Катеринославщині (Персонологічний вимір). Монографія / І. О. Кочергін. – Дніпропетровськ: Герда, 2011. – 216 с.

Кочергін І. О. Катеринославська губернська земська управа в особах. Біобібліографічне видання / Упоряд. І. Голуб / І. О. Кочергін. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– 132 с. (Сер.: «Достойники Придніпров’я»).

Коялович М. О. Документы, объясняющие историю Западно-Русского края и его отношения к России и к Польше (Koyalovich Mikhail. Documents servants à éclaircir l’histoire des provinces occidentales de la Russie ainsi que leurs rapports avec la Russie et la Pologne) / М. О. Коялович. – СПб: Типография Эдуарда Праца (St. Pétersbourg: Imprimerie d’Édourd Pratz), 1865. – ССІІІ+658 с (р.).

Кто был автором проекта первой Кодакской крепости? // : 17/06/2011.

Кудрявцев Л. А. История губернаторства в Киеве и Украине / Л. А. Кудрявцев. – К.: «Видавничий центр ДрУк», 2003. – 352 с.

Кулиш П. А. Польская колонизация Юго-Западной Руси / П. А. Кулиш // Вестник Европы. – 1874. – № 3. – С. 5-35; № 4 – С. 483-552.

Купчинський О. Проспер Меріме і його твір «Богдан Хмельницький» / О. Купчинський // Жовтень. – 1987. – № 8. – С. 16-22.

Кураєв О. О. Культурні зв’язки України і Франції у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (1851-1917). Дис…. канд. іст. наук: 07.00.03 / О. О. Кураєв; АН України Інститут історії України. – К.:, 1992. – 162 с.

Кюстин А. Николаевская Россия / А. Кюстин. – М.: Политиздат, 1990. – 352 с.

Лавренчук В. П. Проблема рецепції постаті Івана Мазепи у світовому письменстві / В. П. Лавренчук // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 5. – С. 29-34.

Лавров А. С. «Записки о Московии» де ла Невилля (преобразовательный план В. В. Голицына и его источниіки) / А. С. Лавров // Вестник Ленинградского государственного университета. – Серия 2. – 1986. – Вып. 4. – С. 88-91.

Лавров А. С. «Записки» де ла Невилля как источник по истории России в последней четверти XVII в. / А. С. Лавров // Материалы XXIV научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс». История. – Новосибирск, 1987. – С. 26-29.

Лавров А. С. «Записки о Московии» де ла Невилля: автор, рукописи, печатное издание / А. С. Лавров // Книга в России XVI – середины XIX в. Материалы и исследования. – Л., 1990. – С. 62-72.

Левек П.-Ш. Российская история, сочиненная из подлинных летописей, из достоверных сочинений и из лучших российских историков господином Левеком. Перевод с французского языка / П.-Ш. Левек. – Москва: В типографии Компании типографической с указного дозволения, 1787. – 370 с.

Лемерсье-Келькеже Ш. Литовский кондотьер ХVІ в. – князь Дмитрий Вишневецкий и образование Запорожской Сечи по данным оттоманских архивов / Ш. Лемерсье-Келькеже // Франко-русские экономические связи. – М.-Париж: Наука, 1970. – С. 38-64.

Летопись Самовидца по новооткрытым спискам с приложением трех малороссийских хроник: Хмельницкой, «Краткого описания Малороссии» и «Собрания Исторического». Издана Киевскою временною комиссиею для разбора древних актов. – К.: В типографии К. Н. Милевскаго, 1878. – XVIII+471 c.

Лист Ярослава Федорчука // Україна. – 1950. – Ч. 3. – С. 199.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: В 2-х томах / І. Лисяк-Рудницький. – К.: Основи, Інститут державного управління та місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. – Т. 1. – ХХІІІ+530 с.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Переклад із староукраїнської Р. Г. Іванченка / Г. Грабянка. – К.: Товариство «Знання» України, 1992. – 192 с.

Ломоносов М. В. Замечания на первый том «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера / М. В. Ломоносов // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. – М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1952. – Т. 6. – С. 359-364.

Лукин В. Неопалимая купина. Еврейские общины Подoлии: столетие после Хмельнитчины / В. Лукин // Cahiers du monde russe. – 2000. – T. 41. – № 4. – Оctobre-décembre. – P. 451-494.

Луняк Є. Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел / Є. Луняк. – К.-Ніжин: Видавництво «Міланік», 2010. – 96 c.

Луняк Є. М. Еволюція терміну «українці» / Є. Луняк // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2007. – Вип. 35. – С. 74-85.

Луняк Є. Закордонні емісари Кирило-Мефодіївського товариства: секретні місії 1847 р. / Є. Луняк // Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1-2. – С. 99-108.

Луняк Є. З плеяди творців націй: Мішле, Костомаров, Грушевський. Видатні історики в романтичних життєписах / Є. Луняк. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2010. – 165 с.

Луняк Є. Минуле України в романтичних історіях / Є. Луняк. – Ніжин: Міланік, 2007. – 328 с.

Луняк Є.М. Таємний український емісар у Парижі в 1847 р. (до 200-ліття з дня народження кирило-мефодіївця Миколи Івановича Савича) / Є. Луняк // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2009. – Вип. 48. – С. 42-60.

Лучицкий И. В. Русские рабы и рабство в Руссильоне в ХІV и ХV вв. / И. В. Лучицкий // Университетские известия. – К., 1886. – № 11. – Ч. 2. – С. 191-219.

Лучицька М. Із спогадів. Париж після Комуни / Переклад В. Назаренка; публікація і коментарі О. Новикової / М. Лучицька // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 195-208.

Любов славетних письменників у листах і в житті: Збірник художньо-документальних нарисів / Авор-упорядник В. О. Кирилюк / В. О. Кирилюк. – К.: Криниця, 2008. – 496 с.

Любопытные и новые известия о Московии 1689 года. Соч. де ла Невилля / Невилль де ла // Русский вестник. – 1841. – Т. 3. – № 9. – С. 596-614; Т. 4. – № 10. – С. 95-157.

Ляскоронський В. Г. Гильом Левассер-де-Боплан и его историко-географические труды относительно Южной России / В. Г. Ляскоронський. – К.: Типография И. И. Чоколова, 1901. – VIII+40 с.

Магочий П. Українське Національне Відродження. Нова аналітична структура / П. Магочий // Український історичний журнал. – 1991. – № 3. – С. 97-107.

Манштейн Х. Г. фон. Современные записки о России в историческом, политическом и военнодейственном отношениях. Перевод с французского подлинника Г. А. Глинки / Х.-Г. фон Манштейн. – Дерпт: В Университетской типографии М. Гренциуса. 1810. – Ч. 1. – 425 с.

Манштейн Х. Г. фон. Современные записки о России в историческом, политическом и военнодейственном отношениях. Перевод с французского подлинника Г. А. Глинки / Х.-Г. фон Манштейн. – Дерпт: В Университетской типографии М. Гренциуса. 1810. – Ч. 2. – 378 с.

Манштейн Х. Г. фон. Записки о России генерала Манштейна / Х.-Г. фон Манштейн. – М.: Терра – Книжный клуб, 1998. – 320 с. Серия: Тайны истории в романах.

Маржерет Ж. Состояние Российской империи: Ж. Маржерет в документах и исследованиях: (тексты, комментарии, статьи) / под ред. Ан. Береловича, В. Д. Назарова, П. Ю. Уварова; [авт. и сост.: Ан. Берелович (Париж), Т. А. Лаптева и др.] / Ж. Маржерет // Состояние Российской империи. – М.: Яз. славянских культур, 2007. – 553 с.

Маркевич Н. А. История Малороссии / Н. А. Маркевич. – М.: Типография Августа Семена при Императорской медико-хирургической академии, 1843. – Т. 5. – 345+ІV с.

Мармон О.-Ф.-Л.-В. де. Путешествие маршала Мармона, герцога Рагузского, в Венгрию, Трансильванию, Южную Россию, по Крыму и берегам Азовского моря, в Константинополь, некоторые части Малой Азии, Сирию, Палестину и Египет / О.-Ф.-Л.-В. де Мармон. – М.: В типографии Николая Степанова, 1840. – Т. 1. – 331 с.

Марусик Т. Григір Орлик, «син вождя козацької нації» / Т. Марусик // Україна молода. – 2006. – 27 квітня. – № 077; : 04/06/2012.

Марченко М. І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХІХ ст.) / М. І. Марченко. – К.: Видавництво Київського університету, 1959. – 259 с.

Массон Ш. Секретные записки о России / Ш. Массон. – М.: «Новое литературное обозрение», 1996. – 208 с.

Матвіїшин В. Г. Українсько-французькі літературні зв’язки XIX – початку XX ст. / В. Г. Матвіїшин. – Львів: Вища школа, Вид-во при Львівському університеті, 1989.– 168 с.

Матвіїшин Я. Україніка в Департаменті Наземної армії Франції / Я. Матвіїшин // Silva rerum. Збірник наукових праць на пошану професора А. Перналя / Редакційна колегія: Ярослав Дашкевич (відповідальний редактор), Павло Сохань, Олександр Маврін, Ростислав Сосса, Олег Голько; упорядник тому: Марія Вавричин / Ярослав Матвіїшин. – Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2007. – С. 259-285.

Махун С. Казаки наемники в Тридцатилетней войне 1618-1648 / С. Махун // Зеркало недели. – 2004. – № 16 (491). – Субота. – 24 апреля // : 28/02/2010.

Маценко Г. О. Книга рекордів України. Природа навколо нас / Г. О. Маценко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 80 с.

Мациевич Л. С. Николай Иванович Савич / Л. С. Мациевич // Киевская старина. – 1904. – № 2. – Февраль. – С. 229-238.

Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709 / Т. Мацьків. – Мюнхен, 1988. – 286 с.

Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709 / Т. Мацьків.– Київ-Полтава: НАН України; Інститут української археографії, 1995. – 312 с.

Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах / Редактор Алла Атаманенко, упорядник Наталія Конопка / Т. Мацьків. – Острог-Нью Йорк, 2007. – 184 с. Серія: Історичні монографії. – Т. 6. – Редактор Любомир Винар.

Мезин С. А. Анекдоты о Петре Великом как явление русской историографии XVIII в. / С. А. Мезин // Историографический сборник. – Саратов, 2002. – Вып. 20. – С. 18-53.

Мезин С. А. Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I / С. А. Мезин. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2003. – 231 с.

Мезин С. А. Петр I и Северная война в вольтеровской «Истории Карла XII» / С. А. Мезин // Военно-исторические исследования в Поволжье. – Саратов, 1999. – Вып. 3. – Ч. 2.– С. 147-159.

Миллер Г.-Ф. Известия о запорожских козаках / Г.-Ф. Миллер // Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. – СПб., 1760. – Май. – С. 387-444.

Миллер Г.-Ф. Исторические сочинения о Малороссии и Малороссиянах Г. Ф. Миллера, писанные на русском языке / С предисловием и комментариями О. М. Бодянского / Г.-Ф. Миллер. – М.: В университетской типографии, 1846. – VI+92 с.

Миллер Г.-Ф. О начале и происхождении козаков / Г.-Ф. Миллер // Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие. – СПб., 1760. – Апрель. – С. 291-344.

Мицик Ю. Іван Сірко / Ю. Мицик. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 160 с.

Мицик Ю. Невідома редакція «Короткого опису Малоросії» / Ю. Мицик // Історіографічні дослідження в Україні. Науковий збірник. – К., 1999. – Вип. 7. – С. 133-154.

Мицик Ю. Французький мемуарист Ф.-П. Далерак – про Україну ХVІІ ст. / Ю. Мицик // Хроніка-2000. – К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 92-94.

Мишле Ж. Народ / В. Г. Дмитриев (подгот.), Ф. А. Коган-Бернштейн (подгот.) / Ж. Мишле. – М.: Наука, 1965. – 207 с.

Мірчук П. Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / П. Мірчук. – Нью Йорк: Наукове товариство імені Тараса Шевченка, 1973. – 320 с.

Мнение Левеково о Русской словесности // Вестник Европы. – Москва, 1807. – 31 мая. – Ч. 33. – № 10. – С. 114-118.

Моця Б. Французькі автори про Україну ХVІІ-ХVІІІ ст. / Б. Моця // Діалог. Історія, політика, економіка. – К., 2002. – № 2: Україна і Франція. – С. 64-69.

Моця О. «Русь», «Мала Русь», «Україна» в післямонгольські та козацькі часи / О. Моця. – К.: Наукова думка, 2009. – 320 с.

[Mышецкий С. И.] История о казаках запорожских. Как оные издревле зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся, сочиненная от инженера команды / С. И. Мышецкий. – Одесса: В городской типографии, 1851. – V+92 с. – С. 1-78.

Мюллер Й. Історична дисертація про козаків (Публ. Ю. Мицика, М. Кулинського) / Й. Мюллер // Всесвіт. – 1988. – № 6. – С. 131-137.

М’якотін В. Українське питання після російської революції / В. М’якотін // М’якотін В. О. Вибрані твори: У 2-х томах / Упорядкування, передмова, біобібліографічні матеріали О. О. Новікової. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2012. – Т. 1. – 328 с. – С. 54-122.