Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

83. Відомості про зміни в кількості оподатковуваних дворів у задніпрських поселеннях за реєстрами Миргородського полку, отриманими Генеральною військовою канцелярією 27 квітня 1752 року
і 14 липня 1753 року

Пивовар А.В.

Наименование сотен, поселений, владельцев козаки подпомощники [*] посполитые подсуседки ВМЕСТЕ
1752 1753 1752 1753 1752 1753 1752 1753

сотни Власовской

в селе Таборище 24 20 11 27 29 3 64 50
сотника Майбороды 6 6
значкового товариша Дмитрия Устимовича 3 3
попа власовского Назара Устимовича 2 2
попа табурищенского Семиона Яковлева 4 4
козачьих 6 6
в деревне Ревовке 4 6 2 12
козачьих 4 4
в деревне Золотаревке 9 26 16 35 22 44 64
в хуторе значкового товариша Назара Устимовича при речке Гужванке 35 3 38
в хуторе значкового товариша Дмитра Устимовича при речке Цибульнику 11 6 17
в хуторе значкового товариша Василя Устимовича 6 2 8
в хуторах Березовских и Обломеевском: 11 11
хорунжего полкового Максима Леонтиева 3 3
сотника власовского Майбороды 2 2
козака власовского Ивана Бабича 11 11
козака власовского Василя Петрика 3 3
козака власовского Павла Динисова 4 4
козака власовского Клима Деревянки 8 8
хорунжего сотенного власовского Ничипора Комашни 6 6
в деревне Косовке 3 3 12 18
в хуторах Ингульских 13 10 13 10
слободки Скелеватой обозного полкового Федора Москова 74 75 74 75
в слободке Волевачевке абшитованного асаула Антона Волевача 18 1 19
Всего в сотне Власовской за Днепром 33 53 168 199 87 39 288 291

сотни Кременчуцкой

в селе Крукове 53 67 20 56 22 10 95 133
при хуторах козаков и разных чинов 66 66
в деревне Белецковке 32 30 21 31 76 12 129 73
при хуторах козаков и разных чинов 43 43
при хуторе брегадира Капниста Свинарном 35 35
в деревне Усиковке 11 13 4 28
Всего во всей сотне Кременчуцкой за Днепром 85 108 41 244 98 26 224 378

сотни Криловской

в городе Крилове 201 260 33 65 66 300 325
подданных полковника лубенского Петра Апостола 37 37
в деревне Оробцовке 37 29 3 7 47 29
в селе Андрусевке 40 55 35 28 22 97 83
в селе Калантаеве 76 63 2 78 63
в селе Войтовом 77 47 1 78 47
в селе Стецовке 106 66 11 117 66
в деревне Ирклеевке 50 61 3 53 61
в селе Федорках 42 33 1 43 33
в местечку Глинску 134 116 12 146 116
в деревне Быковке 42 30 8 50 30
в деревне Хомовке 23 22 16 39 22
в слободе Даниловке брегадира Капниста 32 56 32 56
в хуторе Марианпольском брегадира Капниста 20 28 20 28
в слободе Даниловке полковника Лубенского Апостола 53 53
в слободе Скубеевке полковника Фон Штофеля 17 17
при хуторе козака власовского Ивана Бабича 25 19 25 19
при хуторе попа власовского Назара Устимовича 22 22
при хуторе значкового товарища Василия Устимовича 9 9
при хуторе значкового товарища Дмитра.Устимовича 26 26
в хуторе наместника таборищенского Симеона Яковлева 4 4
при хуторе полкового хорунжего Леонтиева сына его Ивана Леонтиева 1 1
при хуторе сотника крыловского Григория Рудя 14 14
при хуторе атамана сотенного Павла Делятинского 6 6
при хуторе хорунжего сотенного Алексея Космины 1 1
при хуторе козака села Андрусевки Ивана Москаленка 1 1
при хуторе козака местечка Глинска Степана Ворожки 1 1
при хуторе козака местечка Глинска Ивана Скирты 1 1
при хуторе козаков криловских Марка и Панька Буличенков 3 3
при хуторе козака криловского Семена Павлова 1 1
при хуторе козаков андрусовских Василия и Яцка Бутков 2 2
Всего во всей сотне Криловской 828 782 148 395 149 1125 1177

сотни Цибулевской

в городе Цибулеве 186 96 1 8 187 104
владения его рейсхграфского сиятельства Алексея Григорьевича Разумовского 81 150 81 150
в селе Уховке 134 132 5 16 139 148
сотника цыбулевского Байрака 4 4
в селе Дмитровке 14 58 8 14 66
в том же селе подданних брегадира Василя Капниста 32 32
в селе Нестеровке 56 43 2 12 58 55
в деревне Тонконоговке владения бунчукового товарища Федора Гаврилова 40 37 5 40 42
в хуторе бунчукового товариша Герасима Демешкова при урочище Бочках 7 7
при хуторе войскового товарища Ивана Бондарца 27 27
при хуторе войскового товарища Василия Звенигородского 11 11
при хуторе асаула полкового миргородского Тихона Калнецкого на балке Рудой 16 25 16 25
при хуторе дозорца индуктовых сборов, козака сотни криловской Семена Павлова на речке Малом Ингульце 14 21 14 21
в деревне Самбросовце владения значкового товарища Лубенского полку Юрея Топальского 25 20 25 20
в селе Стецовке маетности писаря миргородского Федора Козачковского 40 42 40 42
в селе Федорках подданних того ж Козачковского 36 37 36 37
в хуторах при речке Малом Ингульце и балке Макарихе 5 3 10 18
Всего во всей сотне Цибулевской 395 329 294 374 18 49 707 752

сотни Архангелогородской

в городе Архангельску 40 40
в селе Петровом Острове 37 56 37 56
в селе Новомиргороде 49 41 1 50 41
в деревне Вильховатой 9 9
Всего во всей сотне Архангелогородской 126 106 1 127 106

сотни Потоцкой

в селе Каменке 11 66 51 42 5 62 113
в хуторах при речке Омельничку 9 18 17 2 9 37
Итого в сотне Потоцкой за Днепром 20 84 51 59 7 71 150
Всего в заднепрских поселениях Миргородского полка 1687 1462 702 1271 353 121 2542 2854

ЦДІАК України, ф.51, оп.3, спр. 11307, арк. 213 зв. – 216 зв., 226 – 230; спр. 11461, арк. 666 зв. – 667, 672, 685 зв. – 691 зв.

Примітка: Окремі повтори приватновласницьких хуторів у відомостях Власівської, Криловської і Цибулівської сотень зумовлені змінами в їх підпорядкуванні, що очевидно мало місце у зв’язку з резонансом справи 1752 року про передачу грунтів під Криловом у спадкоємне володіння лубенського полковника Петра Апостола.

Не дивлячись на початок відтоку жителів із задніпрських поселень, податкові реєстри 1752-1753 років фіксують навіть певне збільшення кількості оподатковуваних дворів, що зумовлене завершенням для більшоссті поселян 3-х річного пільгового періоду. Значно зросла кількісь оподатковуваних дворів посполитих, на що, очевидно, мали вплив заходи гетьманської адміністрації щодо більш чіткого визначення статусу "підсусідків" та запровадження додаткових обмежень стосовно переходу посполитих у категорію козаків-підпомічників.

[*] З 1753 року у податкових реєстрах ("расположениях) двори козаків підпомічників показувались як двори "козаков удвоенных" (кожні два підсусідчих двори мали нести таке ж податкове навантаження, як і двір посполитого). Відповідно до зазначених особливостей обліку, тут і в наступних відомостях Полтавського полку, нами приведені скориговані дані про двори козаків-підпомічників, що відповідають їх фактичній кількості.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 283 – 285.