Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

75. Підсумкові відомості придніпровських сотень Полтавського полку за ревізією 1748 року з інформацією про склад поселень за Дніпром

Пивовар А.В.

Наименования сотен и поселений козаки выборные подпомощники посполитые подсуседки ВМЕСТЕ
дворов хат дворов хат дворов хат конные пешие дворов хат

сотни Переволочанской

в местечке Переволочном 13 17 35 44 26 26 74 87
подсуседки старшинские 1 14 15
бунч. тов. Петра Павловского 12 12
*села Камянки 7 16 22 36 8 17 37 69
*бунч. тов. Петра Павловского 3 3 3 3
*села Калужина 6 6 23 28 4 7 33 41
*бунч. тов. Павловского 9 11 9 11
*Мишуриного Рогу 8 12 69 80 28 31 1 105 124
*сотника Иосифа Вовка 1 1
*войск. тов. Макогона 1 1
*войск. тов. Рудя 2 2
*зн. тов. Василя Гегелы 1 1
*села Обоянского 6 6 6 6
села Солошина 4 6 5 5 4 4 2 13 17
старшинские и разных чинов 11 2 13
футора Брегадировки бунч. тов. Богдановича 16 16
Итого [*] 38 57 154 193 88 117 12 40 280 429

сотни Келебердянской

в местечке Келеберде 67 110 65 124 13 54 6 26 145 320

заднепрских сел и деревень

*Плахтеевкы 6 13 21 40 12 20 39 73
*Бутовкы 6 14 19 41 10 15 35 70
*Манзуровкы 2 3 16 16 12 13 30 32
*Кысевки 5 7 5 7
*Дереевки 2 4 13 15 13 19 28 38
*Порохнявки 5 6 5 6
сотника керебердянского Никиты Козельского 6 3 9
да его ж сотника Козельского 3 3
да его ж сотника Козельского 6 4 10
*оного ж сотника за Днепром 11 2 13
*атамана керебердянского Ивана Сезченка 4 2 6
*пысаря керебердянского Дмитра Винника 2 2

значкових товарищей

*Федора Работы 5 2 7
*Дмитра Могилевского 1 1
*Фоми Лиха 2 7 9
удовствующей сотниковой Павловой Тройницкой 8 14 8 14
*оной же сотниковой Тройницкой 7 4 11
*да ее ж Тройницкой 5 3 8

грузинских князей

Прангистана Туркестанова 11 16 11 16
Ивана Туркестанова 5 11 5 11
княгини удовы Эрыстовой 13 21 13 21
князя Баратова 4 8 4 8
*Ростова Салкадзе 9 19 9 19
Адама Цецеева 1 1 1 1
дворянина Танадзе Табориева и сына его Бориса 2 5 2 5

поповские

причисного Лукьяна Тимофеева 1 1
троецкого Андрея Гординского 1 1
*успенского Федора Ильина 2 2
Итого 83 144 139 242 118 223 52 63 340 724

сотни Орлянской

местечка Орель 15 42 47 102 39 51 101 195
войск. тов. Данила Лаврентиева 5 5 5 5
*в селе заднепрском Бородаевкы 3 4 27 39 9 14 39 57
*в слободе Свидовской заднепрской войск. тов. Лаврентиева 8 16 8 16
в селе залинейном Даниловки 3 3 3 3
*умершего брегадира переволочанского Опачинина жены его Евдокии 3 8 3 8
Итого 18 46 77 144 64 94 159 284

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19353, арк. 171, 190, 237а, 415, 420, 444.

Примітка:

У реєстрах та перелікових табелях відповідних сотень відомості про жителів подані в розрізі наявних поселень (так званих ратушних) та за їх власниками, які могли мати володіння як на лівому, так і на правому березі Дніпра. Останнє практично унеможливлює отримання достовірної інформації щодо локалізації приватновласницьких поселень Полтавського полку за Дніпром. Виходячи з відомостей 1752 року (див. док. 5, 8), особи, які могли мати такі поселення за Дніпром у 1748 році, а також задніпрські села, позначені спеціальним символом (*). Але навіть при цьому залишаються певні застереження щодо кількості дворів у окремих власників, які могли бути як за Дніпром, так і на лівобережжі.

До виходу указу про дозвіл на поселення слобід біля Мішуриного Рогу і приєднання відповідних задніпрських територій до Полтавського полку, який отримано в Генеральній військовій канцелярії 24 березня 1744 року, зберігся реєстр Полтавського полку за 1743 рік, де (за відсутністю офіційного дозволу) не зазначене жодне з пізніших задніпрських сіл, до більшості з яких після російсько-турецької війни жителі почали повертатись ще в 1740 році. В той же час у сотенних реєстрах 1743 року за Дніпром зафіксовані і деякі з приватновласницьких дворів і хуторів. Зокрема, в Переволочанській сотні це 7 дворів "зауниверсального запорожского козака Степана Рудя при хуторе за Днепром", 17 дворів нараховували "посполитие перевозники и рибалки под владением бунчукового товарища Петра Павловского", частина з яких за пізнішими поіменними списками проживали в селах Калужине і Кам’янка.

Ще більше таких приватновласницьких, або підсусідчих, дворів за Дніпром простежується у складі Келебердянської сотні, де в 1743 році нараховувалось уже 17 хуторів, переважна частина з яких (10) за пізнішими відомостями достовірно локалізується на території задніпрських місць цієї сотні (хутори сотника келебердянського Микити Козельского, овдовілої сотничихи Тройницької (2), атамана городового Івана Сежченка, попа Федора /Ілліча/ Фідровського, значкових товаришів Федора Роботи, Івана Лиха, Дмитра Могилевського, виборного козака Михайла Малика, сотенного писаря келебердянського Дмитра Винника). (Реєстр Полтавського полку 1743 року див.: ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19341). Більшість, але не всі, з цих хуторів зазначені також у пізніших відомостях, які були представлені Данилу де Боскету за матеріалами опису задніпрських поселень Полтавського полку 1745 року (див. док. 37).

[*] Крім того, в Переволочанській сотні налічувалось 23 двори різних чинів і старшинських, у Келебердянській, відповідно – 79, в Орлянській – 22.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 264 – 265.