Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Справоздання губерніяльного старости від 6 червня 1918

місто Чернігів

В додаток до поданих в телеграмі від 4-го цього червня під ч. 651 відомостів повідомляю Департамент загальних справ, що за час з 4 по 6 цього червня в настрою населення Чернігівщини нічого видатного зазначити не можна; очевидно настрій населення, виключаючи деякі місцевості, взагалі слід рахувати спокійним.

В Новозибківськім повіті, по відомостям місцевого повітового старости, починають вступати платежі недоборів казенних та земських зборів; ліквідація земельних комітетів кінчається; обеззброєння населення продовжується.

В Ніжинськім повіті у м[істі] Носівці серед населення ремство і спостеріггається агітація; у містечку ж Веркіївці, де був убитий участковий начальник міліції Калашников, серед населення панує ремство і помітний збентежений стан, в зв’язку з найденням там одного з душогубців Калашникова і з накладенням німцями на населення окупу коло 8 000 карбов[ованців] грошима та сто двадцятьма головами худоби.

В Новгород-Сіверськім повіті спостережені й раніш грабунки та розбишацтва продовжуються; у селах Мефодіївці та Кренидівці цього повіту з’явилась ватага в двадцять чоловік, є жертви.

У Мглинськім повіті і в посади Клинцях Сурозького повіту тепер йде формування сотень.

За губерніяльного старосту Савицький

Оригінал Міністру внутрішніх справ, машинопис

ЦДАВО України Ф. 1216. – Оп. 1. – Спр. 103. – Арк. 15.


Джерело

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918 – 1920) / Упорядкував Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2017. — C. 227.